Експлуатація водогосподарських об'єктів

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Босак М. П
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до технічної експлуатації водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: гідротехнічні споруди; насосні та повітродувні станції; водопостачання та водовідведення; гідромеліорація; водозабірні споруди.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація гідротехнічних споруд водогосподарських та природоохоронних об’єктів. Експлуатаційні режими гідротехнічних споруд в складі: гідромеліоративних осушувальних та зрошувальних систем; каналізаційних очисних споруд; систем технічного водопостачання теплових та атомних електростанцій; накопичувачів промислових відходів та стоків. Експлуатація гідромеханічного обладнання гідротехнічних споруд водогосподарських та природоохоронних об’єктів. Контроль технічного стану споруд (осадок, переміщень фільтраційного режиму грунтових гребель), технічне обслуговування, ремонт споруд
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 30 балів, контрольний захід (іспит) – 70 балів. Підсумковий контроль – залік
Рекомендована література: 1. Н.Т. Кавешников. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. М.: 1989. -284с. 2. Водний кодекс України. - К.: ІВА, «Астрея», 1995, -60с 3. Гідротехнічні споруди. Навч. посібник під ред. Дмітрієва А. Ф., Рівне, 1999. – 430c. 4. ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення; 5.ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво; 6. Водне господарство в Україні./за ред.. А.В.Яцика. К.: ІВА, «Генеза», 2000, -456с