Наукові дослідження в гідротехніці

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність обирати та ефективно використовувати методи фізичних і чисельних експериментів; • уміння інтерпретувати результати теоретичних і експериментальних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика; • Енергозберігаючі технології в будівництві; • Будівельне матеріалознавство.
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль - 20 балів. • Контрольний захід - екзамен - 80 балів.
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010 – 352 с. 2.Цехмістрова Г.С. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / Київ: ВидавничийДім «Слово», 2003.- 240 c.. 3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с.