Керування поверхневим стоком

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.E.017
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Жук Володимир Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • засвоєння теорій формування поверхневого стоку на урбанізованих територіях; • знання закономірностей руху дощових стічних вод на забудованих територіях та у водовідвідних мережах і спорудах; • знання теорії регулювання поверхневого стоку на забудованих територіях та практичних методів і засобів для здійснення такого регулювання; • набуття практичних знань та вмінь з проектування систем дощового водовідведення із застосуванням методів і споруд для регулювання поверхневого стоку; • вміння розробляти схеми оптимізації систем дощового водовідведення населених пунктів і промислових підприємств з виконанням заходів з регулювання поверхневого стоку та його раціонального використання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Інженерні мережі та споруди • Прикладна гідромеханіка • Водовідвідні очисні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Методи управління поверхневим стоком на забудованих територіях. Гідрографи притоку дощових стічних вод з урбанізованих територій. Програмний комплекс SWMM. Накопичувальні та регулювальні резервуари дощових стічних вод. Регулювання дощового стоку за допомогою споруд фільтраційного типу. Регулювання дощового стоку за допомогою систем "зелених" дахів та водопроникних удосконалених покриттів. Конструктивні особливості споруд для регулювання поверхневого стоку. Техніко-економічні та екологічні аспекти керування поверхневим стоком.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування – К.: Мінрегіонбуд України, 2013. ? 128 c. 2. Алексеев М.И., Курганов А.М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учебное пособие. ? М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. ? 2000. ? 352 с. 3. Ткачук С.Г., Жук В.М. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с. 4. Storm Water Management Model. User’s Manual. Version 5.0. EPA/600/R-05/040 / Lewis A. Rossman. ? Cincinnati: National Risk Management Research Laboratory. ? 2009. ? 276 p.

Керування поверхневим стоком (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Жук Володимир Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • набуття практичних знань та вмінь з проектування систем дощового водовідведення із застосуванням методів і споруд для регулювання поверхневого стоку; • вміння розробляти схеми оптимізації систем дощового водовідведення населених пунктів і промислових підприємств з виконанням заходів з регулювання поверхневого стоку та його раціонального використання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Інженерні мережі та споруди • Прикладна гідромеханіка • Водовідвідні очисні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Гідрографи притоку дощових стічних вод з урбанізованих територій. Програмний комплекс SWMM. Накопичувальні та регулювальні резервуари дощових стічних вод. Регулювання дощового стоку за допомогою споруд фільтраційного типу. Регулювання дощового стоку за допомогою систем "зелених" дахів та водопроникних удосконалених покриттів. Конструктивні особливості споруд для регулювання поверхневого стоку.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (диференційований залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування – К.: Мінрегіонбуд України, 2013. - 128 c. 2. Ткачук С.Г., Жук В.М. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с. 3. Storm Water Management Model. User’s Manual. Version 5.0. EPA/600/R-05/040 / Lewis A. Rossman. - Cincinnati: National Risk Management Research Laboratory. - 2009. - 276 p.