Споруди для утилізації відходів

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.E.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля; -Знати методологію виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків водогосподарських систем та їх елементів з врахуванням їх взаємозв’язку та взаємодії; -Знати закони та методи моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства та інженерії довкілля; -Знати спеціалізовані інформаційні і комунікаційні технології та сучасні комп’ютерні програмні комплекси у професійній галузі; -Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі; -Знати методологію організації та технологію виконання проектів у галузі водогосподарського, природо-охоронного та гідротехнічного будівництва; -Знати методологію управління проектами у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідротехнічного будівництва; -Знати методи та інструменти для дослідження існуючого стану водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем, моделювання та прогнозування його зміни в часі; -Знати принципи та методи розробки і впровадження проектів реконструкції та модернізації водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Водовідвідні очисні споруди; -Мережі водовідведення; -Раціональне використання та охорона водних ресурсів; -Природоохоронні споруди; -Керування поверхневим стоком.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасний стан проблеми промислових відходів. Джерела утворення відходів, класифікація й методи їх переробки. Технології розміщення твердих промислових відходів. Полігони твердих промислових відходів. Коротка характеристика основних будівельних матеріалів, для виробництва яких використовують відходи. Утилізація відходів будівництва. Характеристику побутових відходів та стоків. Основні напрями їх утилізації. Характеристика методів переробки осадів стічних вод. Ліквідація осадів стічних вод. Полігони твердих побутових відходів. Утилізація біогазу.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (залік): поточне усне опитування, контрольна робота (100%)
Рекомендована література: 1. . Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник /К. Б. Сорокіна, С. Б. Козловська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 226 с.3. 2. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002. –622 с.