Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.022
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗС 1. Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 3. Знати методологію виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків водогосподарських систем та їх елементів з врахуванням їх взаємозв’язку та взаємодії. ЗС 4. Знати закони та методи моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 5. Знати спеціалізовані інформаційні і комунікаційні технології та сучасні комп’ютерні програмні комплекси у професійній галузі. ЗС 6. Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі. ЗС 7. Знати методологію організації та технологію виконання проектів у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідро-технічного будівництва. ЗС 8. Знати методологію управління проектами у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідротехнічного будівництва. ЗС 9. Знати методи та інструменти для дослідження існуючого стану водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем, моделювання та прогнозування його зміни в часі. ЗС 10. Знати принципи та методи розробки і впровадження проектів реконструкції та модернізації водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем. ЗПС 1.1. Знати методи, правила та сучасні технології проектування водогосподарських систем і комплексів, у тому числі водогосподарських комплексів промислових підприємств. ЗПС 1.3. Знати методи, правила та сучасні технології проектування, будівництва та налагодження роботи споруд для очищення природних і стічних вод. ЗПС 1.4. Знати методи, правила та сучасні технології проектування, будівництва та налагодження роботи природоохоронних споруд. ЗПС 1.6. Знати правила та сучасні методи експлуатації та диспетчеризації роботи водогосподарських систем та комплексів. ЗПС 1.7. Знати методологію виконання моніторингу, аналізу та оптимізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування і обладнання водогосподарських систем. ЗПС 1.8. Знати теоретичні засади та практичні методи розробки та реалізації стратегії, планів і заходів з управління водними ресурсами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкції ГТС у складних природних умовах • Управління поверхневим стоком • Водні шляхи і порти
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи передбачає набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-педагогічної чи управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, звіт з практики (100%)
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.030
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна