Актуальні проблеми професійної освіти

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Криштанович Мирослав Франкович, доктор наук з державного управління, професор
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою професійних закладів освіти є підготовка спеціалістів, здатних після здобуття відповідної освіти почати виробничу діяльність, вирішувати виробничі та наукові завдання і відповідати за прийняті рішення. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та регіональному рівнях. Загальна компетентність: здатність організовувати та проводити навчальні заняття різних організаційних форм, застосовувати традиційні та інноваційні методи і педагогічні технології з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості фахівця, в основу яких покладено загальнолюдські цінності, професійні цінності і ставлення, надбання педагогічної науки та інноваційні ідеї в галузі освіти. Уміння застосовувати спеціалізовані знання, стратегії та технології для розв’язання актуальних проблем у сфері професійної освіти, науки та інновацій на основі розширення та переоцінки вже існуючих знань; демонструвати навички самостійного планування, організації та виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, критично оцінювати власні результати; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація: вільне спілкування з питань, які стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність: демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до постійного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проектами. Педагогічна практика. Академічна доброчесність і якість освіти.
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: основ професійної педагогіки та особливостей організування навчально-виховного процесу і процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, покладених в основу розвитку, виховання та навчання у закладі вищої освіти, а також розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця; основних дидактичних підходів до формування і розвитку умінь і навичок та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: вибіркове усне опитування на початку заняття; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: тестові завдання – вибрати вірні відповіді; проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання тестових завдань. Жодні форми порушення академічної доброчесності не приймаються. У випадку виявлення будь-якої форми порушення академічної доброчесності вживаються заходи відповідно до Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 149-1-10 від 19.03.2020). Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється у 3 бали автоматично у ВНС. Всього 15 тестових завдань – максимальна сума балів – 45. Виконання практичних робіт за кожною темою оцінюється у 5 балів. Всього 8 практичних робіт – максимальна сума балів – 40. Усна компонента оцінюється у 15 балів. Разом – 100 балів.
Рекомендована література: Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник / укл. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 352 с. Дидактичні системи у вищій освіті. Умань, Україна: ПП Жовтий О. О. Зязюн І.А. Система освіти України: сучасні тенденції і перспективи // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.] / За ред. Т. Левовицького, 77 І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохов; К., 2000. – Вип. 2. – С. 11–30. Кремень В.Г. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко (кер. авт. колективу) та ін.; За ред. В. Г. Кременя, С. М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с. Методологічні засади професійної освіти. : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ, Україна: КНУТД. ? Дороніна, Т. О. (2018). Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Кривий ріг, Україна: КДПУ. ? Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В.. Мукан О.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9336).