Дослідницький семінар «Професійна освіта: теорія та інноваційні технології»

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців компетентностей, що базуються на наукових фахових знаннях та уміннях в галузі професійної освіти, здатностях перетворення знань, необхідних для активної наукової діяльності, планування, організації та проведення наукових педагогічних досліджень, презентації та поширення їхніх результатів; формування дослідницької компетентності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни «Дослідницький семінар «Професійна освіта: теорії та інноваційні технології» передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральної компетентності: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні; Фахових компетентностей: усвідомлення змісту, мети та завдань професійної освіти, здатність конструювати цілісний освітній процес у системі професійної освіти на засадах загальнолюдських та професійних цінностей, неперервного особистісного і професійного розвитку та співтворчості; здатність використовувати знання з історії розвитку професійної освіти в цілому та конкретної галузі науки, її методології (законів, закономірностей, принципів розвитку), доцільних способів осмислення сутності освітнього процесу щодо аналізу сучасних педагогічних явищ, процесів, феноменів, окремих фактів на основі системного підходу; здатність вибудовувати дидактичну стратегію професійного навчання задля забезпечення оптимального розвитку особистості, уявлень про потенційні можливості щодо організації освітнього процесу у системі професійної освіти; здатність виявляти та розвивати творчі якості особистості, застосовувати методи професійного навчання; здатність застосовувати наукові знання та виконувати науково-педагогічні дослідження, а також організовувати педагогічний процес у системі професійної освіти. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Дослідницький семінар «Професійна освіта: теорії та інноваційні технології» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Знання: знання наукових концепцій та методології в галузі професійної освіти, моделювання та реалізації науково-педагогічних досліджень, ефективного використання інноваційних підходів до розробки освітніх програм і педагогічних технологій у професійній освіті. Уміння: здійснювати планування, реалізацію та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням принципів академічної доброчесності; критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї. Комунікація: здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для наукової та професійної комунікації. Автономія і відповідальність: демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Дослідницький семінар «Професійна освіта: теорії та інноваційні технології» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Знання (ЗН): знання наукових концепцій та методології в галузі професійної освіти, моделювання та реалізації науково-педагогічних досліджень, ефективного використання інноваційних підходів до розробки освітніх програм і педагогічних технологій у професійній освіті; знання про теоретичні та методологічні основи реформування системи професійної освіти, чітке їх засвоєння та перетворення в елемент світогляду, який допомагає формуванню особистості майбутнього фахівця, здатного конкурувати в умовах сучасного ринку праці. Уміння (УМ): здійснювати планування, реалізацію та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням принципів академічної доброчесності; критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї. Комунікація: здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для наукової та професійної комунікації. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Професійна педагогіка Актуальні проблеми професійної освіти Супутні і наступні навчальні дисципліни: Педагогічна практика Розробка дисертаційного проєкту Академічна доброчесність і якість освіти Методологія підготовки наукових публікацій
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються проблеми узагальнення досвіду наукових розвідок із історії професійної педагогіки та освіти у вітчизняному дискурсі; теоретико-методологічні основи професійної освіти; перспективні напрями компаративних досліджень в професійній освіті; теорія та методика професійного навчання дорослих; інноваційні процеси у професійній освіті; педагогічна майстерність викладача професійної школи; реформування системи професійної освіти; актуальні проблеми організації виробничого навчання; використання ІКТ та відкритих систем у процесі роботи над дослідженням; професійний розвиток педагога закладу професійної освіти; культура наукового дослідження та етика науковця; робота над дисертаційним дослідженням; аналіз типових помилок науковців під час роботи над дисертаційними дослідженнями.
Опис: Тема 1. Узагальнення досвіду наукових розвідок із історії професійної педагогіки та освіти у вітчизняному дискурсі. Тема 2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти. Тема 3. Перспективні напрями компаративних досліджень в професійній освіті. Тема 4. Теорія та методика професійного навчання дорослих. Тема 5. Інноваційні процеси у професійній освіті. Тема 6. Педагогічна майстерність викладача професійної школи. Тема 7. Реформування системи професійної освіти. Тема 8. Актуальні проблеми організації виробничого навчання. Тема 9. Використання ІКТ та відкритих систем у процесі роботи над дослідженням. Тема 10. Професійний розвиток педагога закладу професійної освіти. Тема 11. Культура наукового дослідження та етика науковця. Тема 12. Робота над дисертаційним дослідженням. Тема 13. Аналіз типових помилок науковців під час роботи над дисертаційними дослідженнями.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: вибіркове усне опитування на початку заняття; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; індивідуальна перевірка виконання творчих робіт; оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: тестові завдання – вибрати вірні відповіді; проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання індивідуальної науково-дослідницької роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни: Підготовка та виступ на семінарі з коротким повідомленням, доповіддю, презентацією за кожною темою. Кожен виступ на семінарі оцінюється у 5 балів Всього 15 семінарів – максимальна сума балів – 75. Підготовка до семінарів здійснюється здобувачем освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії відповідно до методичних рекомендацій і оцінюються викладачем за такими критеріями: присутність аспіранта на семінарському занятті та участь в обговоренні теоретичних питань – 1 бал; аргументація підготовленої доповіді під час виступу – 3 бали; оформлення повідомлення, доповіді, презентації відповідно до встановлених вимог і дотримання термінів її здачі у ВНС – 1 бал. Виконання індивідуальної науково-дослідницької роботи передбачає підготовку та презентацію теоретико-методологічних основ дисертаційного дослідження здобувача освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Доповідь та презентація виконуються відповідно до методичних рекомендацій. Робота прикріплюється у ВНС та оцінюється викладачем у 25 балів за такими критеріями: обґрунтування вибору теорій і концепцій, покладених в основу дисертаційного дослідження – 2 бали; аргументація вибору методологічних підходів, принципів, методів дослідження – 5 балів; логічність побудови, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, інноваційність та якість оформлення допорвіді і презентації – 10 балів; формулювання висновків – 3 бали; захист роботи – 5 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Семінарське заняття 1 – 5 балів Семінарське заняття 2 – 5 балів Семінарське заняття 3 – 5 балів Семінарське заняття 4 – 5 балів Семінарське заняття 5 – 5 балів Семінарське заняття 6 – 5 балів Семінарське заняття 7 – 5 балів Семінарське заняття 8 – 5 балів Семінарське заняття 9 – 5 балів Семінарське заняття 10 – 5 балів Семінарське заняття 11 – 5 балів Семінарське заняття 12 – 5 балів Семінарське заняття 13 – 5 балів Семінарське заняття 14 – 5 балів Семінарське заняття 15 – 5 балів Індивідуальна науково-дослідницька робота – 25 балів Разом – 100 балів
Рекомендована література: 1. Каленський, А. А., Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Ваніна, Н. М., & Кравець, С. Г. (2018). Стандартизація професійної освіти: теорія і практика: монографія. Житомир, Україна: Полісся. 2. Професійно-технічна освіта: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень. (2017). В. О. Радкевич, & М. В. Артюшина (ред.). Київ, Україна: ІПТО НАПН України. 3. Радкевич, В. О., Пуховська, Л. П., Бородієнко, О. В., Радкевич, О. П., Базелюк, Н. В., Корчинська, Н. М., Леу, С. О., Артемчук, В. В. (2018). Системи оцінювання якості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: монографія. О. В. Бородієнко (ред.). Київ, Україна: ІПТО НАПН України. 4. Радкевич, В. О., Пуховська, Л. П., Бородієнко, О. В., Радкевич, О. П., Базелюк, Н. В., Корчинська, Н. М., Леу, С. О., & Артемчук, В. В. (2018). Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід: монографія. В. О. Радкевич (ред.). Житомир: Полісся. 5. Стойчик, Т. І. (2020). Управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти: теорія та практика: монографія. Л. М. Сергеєва )ред.). Дніпро, Україна: Журфонд. 6. Ягупов, В. В., Петренко, Л. М., Кравець, С. Г. & et al. (2019). Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти: монографія; В. В. Ягупов (ред.). Житомир, Україна: «Полісся». 7. Bosh, G. (2017). Different National Skill Systems. The Oxford Handbook of Skills and Training. C. Warhurst, K. Masyhew D., Finegold J., Buchanan (Eds.). (pp. 487–510). Oxford: Oxford University Press. 8. Bretag, T. (2016). Handbook of Academic Integrity. Springer. 9. European commission. (2020). A report of the ET 2020 Working group on vocational education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 10. Lester, S., & Religa, J. (2017). “Competence” and occupational standards: observations from six European countries. Education + Training, 59(2), 201–214. 11. Mukan, N., & Kravets, S. (2021). Academic and scientific communication in the context of Doctor of Philosophy training. Молодь і ринок, 3(189), 6–10. 12. Nosulich H., & Mukan N. (2020). Reflection of Global Learning and Development Trends in Official Narratives of Canadian Corporations. Advanced Education, 16, 49–57. 13. OECD. (2018). Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris, France: OECD Publishing. 14. Otero de, J. P.G. (2019). Innovations in TVET. UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training. 15. Tran, T. L., & Dempsey, K. (eds.). (2017). Internationalization in vocational education and training: transnational perspectives. Dordrecht: Springer. 16. Wesselink, R., Biemans, H., Gulikers, J., & Mulder, M. (2017). Models and Principles for Designing Competencebased Curricula, Teaching, Learning and Assessment. Competence based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education. M. Mulder (Ed.). (pp. 533–554). Bern: Springer International Publishing. 17. Williams, M. (2019). Developing twenty-first century skills in VET. Victoria, Australia: The higher education and skills group.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).