Педагогічна практика

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою педагогічної практики є узагальнення, теоретичне осмислення та вдосконалення професійних знань, умінь і навичок, розвиток професійних якостей науково-педагогічних кадрів, здатних до дослідницької, наукової і педагогічної діяльності та комплексного розв’язання актуальних проблем в освітній сфері.
Завдання: інтегральна компетентність:  здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у галузі освіти, педагогіки на міжнародному та національному рівні; загальні компетентності: ЗК3. Здатність використовувати універсальні навички дослідника, а також організовувати та проводити навчальні заняття із використанням сучасних інформаційних технологій. ЗК5. Здатність до неперервного професійного розвитку на основі критичного самооцінювання з метою самовдосконалення та забезпечення якості освіти. фахові компетентності: ФК5. Здатність вибудовувати дидактичну стратегію навчання задля забезпечення оптимального розвитку особистості, уявлень про потенційні можливості щодо організації освітнього процесу у сучасній освіті в умовах розвивального навчання та андрагогічної парадигми. ФК7. Здатність застосовувати наукові знання про цінності в освіті, виконувати науково-педагогічні дослідження, а також організовувати педагогічний процес на основі використання аксіологічного підходу з метою саморозвитку та формування гармонійно-розвиненої особистості.
Результати навчання: Знання: ЗН4. Знання наукових та загально-методичних засад інноваційно-педагогічної діяльності викладача закладу освіти, вимог до підготовки та проведення навчальних занять. Уміння: УН8. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших. УН10. Бути здатним здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти. Автономія і відповідальність (АіВ): АіВ14. Здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення з метою формування нових ідей чи процесів у контексті професійної та наукової діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка Супутні і наступні навчальні дисципліни: Інтернаціоналізація освіти: напрями, тенденції, перспективи. Дослідницький семінар «Освітні педагогічні науки»
Короткий зміст навчальної програми: У процесі проходження педагогічної практики для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти передбачено такі види діяльності: навчально-методична: ознайомлення із структурою та напрямами діяльності закладу вищої освіти; особливостями побудови навчальних планів, моделювання графіків навчального процесу та складання розкладу; ознайомлення із плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу у закладі вищої освіти; ознайомлення з функціональними обов’язками, напрямами діяльності рад інститутів, вченої ради закладу, кафедр; відвідування лекційних (2 заняття), семінарських / практичних занять викладачів випускової кафедри (4 заняття) з подальшим їх педагогічним аналізом; розробка планів-конспектів та текстів 1 лекції, конспектів 2 семінарських / практичних занять, проведення 1 лекції та 2 семінарських / практичних занять; відвідування навчальних занять колег та участь у їхньому обговоренні. науково-дослідницька: робота з науковими джерелами у контексті виконання компаративного аналізу формування окремих компетентностей здобувачів освіти за конкретною спеціальністю в одній із країн світу, особливостей підготовки фахівців; збір та аналіз первинної інформації, підготовка документів, написання тез доповіді або наукової статті.
Опис: Робота на базі практики: Відвідування лекційних занять, год. Відвідування практичних/семінарських занять. Підготовка і проведення лекційних занять. Підготовка і проведення практичних занять. Підготовка і проведення виховного заходу. Підготовка звіту про проходження практики. Захист звіту про проходження практики.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль за проходженням практики і перевірка виконання завдань педагогічної практики проводяться у таких формах: -індивідуальна перевірка підготовлених планів-конспектів навчальних занять, проєкту сценарію виховного заходу; -оцінка активності та застосування творчого підходу до розв’язання завдань, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень тощо. Підсумковий контроль проводиться за результатами урахування якості виконаних практикантом завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий заліковий контроль включає урахування всіх видів діяльності здобувача освітньо-наукового рівня доктор філософії під час проходження практики, а саме: 1.Відвідування лекційних занять провідних науково-педагогічних працівників кафедри та аналіз відвіданого заняття за схемою (2 заняття). Максимальна оцінка – 8 балів. 2.Відвідування семінарських / практичних занять провідних науково-педагогічних працівників кафедри та аналіз відвіданого заняття за схемою (4 заняття). Максимальна оцінка – 8 балів. 3.Підготовка плану-конспекту і проведення лекції за обраною темою: -Визначення триєдиної мети лекції – 3 бали; -Актуалізація знань – 1 бал; -Аргументування методів викладу навчальної інформації – 3 бали; -Висновки – 1 бал; -Подача завдання на самостійну роботу – 1 бал; -Володіння майстерністю викладу навчальної інформації, візуальний супровід – 5 балів. Максимальна оцінка – 14 балів. 4.Підготовка плану-конспекту і проведення семінарського / практичного заняття за обраною темою: -Визначення триєдиної мети практичного заняття – 2 бали; -Обґрунтування вибору методів педагогічної взаємодії для досягнення мети – 1 бал; -Висновки, виставлення оцінок – 2 бали; -Підготовка дидактичного матеріалу і володіння майстерністю проведення заняття – 2 бали. Максимальна оцінка – 7 балів за 1 проведене заняття. Проведення двох практичних занять – 14 балів. Виконання індивідуального завдання, яке відповідно до теми дисертаційного дослідження передбачає проведення аналізу формування окремих компетентностей здобувачів освіти в порівнянні з науково-методичними підходами в окремо виокремленій країні, що є об’єктом дослідження аспіранта. Виконання індивідуального завдання оцінюється у 15 балів за такими критеріями: -Обґрунтування актуальності, об’єкту, предмету та мети індивідуального завдання – 5 балів; -Логічність побудови,  встановлення причинно-наслідкових зв’язків, інноваційність та якість оформлення індивідуального завдання – 10 балів. Для оцінювання результатів виробничої (педагогічної) практики здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти застосовується інституційна шкала оцінювання Національного університету «Львівська політехніка»:
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 7. Навчально-методичне забезпечення 1.Педагогічна практика аспіранта. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) галузі знань Освіта / Педагогіка. / Укладачі: Н.В. Мукан, Т.М. Горохівська, Л.В. Дольнікова. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 72 с. 8. Рекомендована література Базова 1.Березюк, О. С., & Власенко, О. М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Житомир, Україна: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка. 2.Бобало Ю. Я. (ред.) (2018). Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». Львів, Україна: Видавництво Львівської політехніки. 3.Калашнікова, Л. М., Жерновникова, О. А. (2016). Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Харків, Україна. 4.Козловський, Ю. М., Ортинський, В. Л., Дольнікова, Л. В. (2020). Педагогіка: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 5.Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». СВО ЛП – Львів : 2019. 6.Таланова, Ж. В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні. Київ, Україна: Міленіум. 7.Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор. 8.Уруський, В. І. (2012). Педагогічна діагностика: методичні рекомендації. Тернопіль, Україна. 9.Фіцула, М. М. (2014). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Академвидав. 10.Холковська, І. Л. (ред.). (2017). Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу. Вінниця, Україна: ТОВ «Нілан ЛТД».
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).