Педагогічна майстерність сучасного викладача

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є поглиблення теоретичної та вдосконалення професійної практичної підготовки аспірантів, яка сприяє усвідомленню когнітивних аспектів педагогічної взаємодії, професійному опануванню сутності емоційної організації її побудови, розвитку у педагогів сучасного закладу вищої освіти потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися, максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його реалізовувати у професійній діяльності з метою забезпечення високого кінцевого результату в аспекті створення ефективних умов для прояву індивідуальності здобувачів освіти, їхньої самореалізації в освітній діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти: інтегральної компетентності : здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні; загальної компетентності ЗК6: здатність демонструвати інноваційність, високий ступінь самостійності, академічної та професійної доброчесності, постійну відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; фахової компетентності ФК4: усвідомлення когнітивних аспектів педагогічної взаємодії, сутності емоційної організації її побудови, здатність реалізовувати потребу у професійному розвитку максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал через професійне застосування педагогічної техніки, професійних здібностей, гуманістичної спрямованості особистості педагога.
Результати навчання: Знання (ЗН2): теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. Уміння (УМ1): застосовувати спеціалізовані знання, стратегії та технології для розв’язання актуальних проблем у сфері професійної освіти, науки та інновацій на основі розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики та їх презентації українською та іноземною мовами. Комунікація (КОМ1): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; українською та іноземною мовами. Автономія і відповідальність (АіВ1): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності.. Автономія і відповідальність (АіВ2): саморозвиток та самовдосконалення упродовж усього життя
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Професійна освіта Супутні і наступні навчальні дисципліни: Педагогічна практика Актуальні проблеми професійної освіти Академічна доброчесність і якість освіти
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає розв'язання низки завдань стосовно розуміння та усвідомлення педагогічної майстерності як комплексу властивостей педагога, що включає гуманістичну спрямованість, педагогічну компетентність, педагогічні здібності та педагогічну техніку. Розглядаються питання опанування теоретико-методологічною та методичною основою педагогічної майстерності; формування особистості педагога. У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання основ формування зовнішньої та внутрішньої техніки педагога, питань педагогічної культури, педагогічного такту під час педагогічної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, підходи до формування ораторської майстерності та невербальної комунікації педагога (риторичні навички та вміння, особливості підготовки до публічного виступу; засоби підвищення ефективності взаємодії зі слухачами та налагодження зворотного зв’язку у спілкуванні; мовленнєві засоби у налагодженні зворотного зв’язку; особливості візуального сканування; прийоми та правила активного слухання; невербальні засоби комунікації та їх класифікація; міжособистісний простір у спілкуванні, пластична техніка, емоційне забарвлення пластики, постави, мімічна техніка, мова жестів. зовнішній вигляд педагога (стриманість, охайність, естетична виразність). Вивчається досвід передових педагогів-новаторів
Опис: Предмет, мета та завдання вивчення дисципліни. Педагогічна майстерність і особистість педагога. Педагогічна діяльність як процес. Сутність та основні компоненти педагогічної майстерності. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності. Внутрішня техніка викладача, майстерність саморегуляції психофізичного самопочуття, рефлексивні процеси професійно-педагогічної діяльності. Мовлення, функції і техніка мовлення. Шляхи вдосконалення мовлення педагога. Зовнішня техніка та зовнішня естетична виразність як культура професійно-педагогічного спілкування. Фізіологічні засоби зовнішньої техніки. Технологія організації педагогічної взаємодії. Майстерність педагогічного спілкування. Поняття і зміст педагогічного спілкування. Майстерність публічного виступу. Риторичні навички та вміння викладача. Особливості підготовки до публічного виступу. Особливості читання лекції. Особливості і культура педагогічного спілкування під час віддаленого он-лайн навчання у віртуальному середовищі. Технологія організування індивідуальної педагогічної взаємодії. Структура і моделювання бесіди. Педагогічні конфлікти і педагогічні ситуації. Особливості спілкування під час розв’язання педагогічних конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: ?вибіркове усне опитування на початку заняття; ?фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; ?індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; ?оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий заліковий контроль включає урахування всіх видів діяльності здобувача освітньо-наукового рівня Доктор філософії під час семестру, а саме: 1.Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється у 5 балів, Термін виконання тестового завдання за кожною темою – два тижні після прослуханої лекції. Всього 7 тестових завдань – максимальна оцінка -35 балів. 2.Виконання семи практичних робіт. Практичні роботи № 1-6 оцінюється у 5 балів кожна, практична робота 7 оцінюється у 10 балів. Практичні роботи виконуються аспірантом відповідно до методичних рекомендацій
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність сучасного викладача» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. 2.Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність сучасного викладача» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2022. 3.Перелік тем для індивідуальних дослідницьких завдань з дисципліни «Педагогічна майстерність сучасного викладача» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня з усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В.– Львів: НУ «Львівська політехніка», 2022. 4.Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Педагогічна майстерність сучасного викладача» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=127141.Бабіч Л.В. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб./ Бабіч Л.В., Кондратенко Г.М. – Херсон : Айлант. – 2012. – 81с. 2. Бєльчева Т.Ф. Педагогічна майстерність сучасного вчителя : теорія і практика : підручник за кредитно-модульною технологією навчання бакалаврів / Т.Ф.Бєльчева, С.С. Ізбаш, М.В. Єлькін. М.В. Дюжикова, А.М. Солоненко – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 363с. 3.Бєсєдіна, Л.М., Сторубльов, О.І. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах: методичний посібник; 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Логос, 2019, 204 с. 4. Брюховецька О.В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи: Навч.-метод. комплекс. - К. : АПН України, Ун-т менедж. освіти, 2020. - 56 с 5. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси в навчанні: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 383с. 6.Зязюн, І.А., Крамушенко, Л.В., .Кривонос, І.Ф. Педагогічна майстерність: підручник для вищих педагог. навч. закладів2-е вид., доп і перероб. К.: Вища шк., 2008. 376 с. 7.Зязюн, І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії: поняття, завдання освітньої технології. Пошук технологій, що відповідають новим освітнім запитам. Класифікація навчальних предметів // Педагогіка і психологія. 2010. № 2. С. 22-33. 8. Кособуцька Г.П. Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч-метод. посіб. / Г.П. Кособуцька. – Рівне : [РДГУ], 2007. – 399с. 9. Кучерявець В.Г. Основи педагогічної майстерності : практикум / В.Г. Кучерявець – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – 55с. 10. Ораторське мистецтво : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. / Н.П. Осипова, В.Д. Водін, Г.П.Клімова [та ін.] ; за ред. Н.П.Осипової. – Х. :идіссей, 2007. – 144с. 11.Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Вип. 40. . К.: Науковометод. центр вищої освіти, 2005. 279 с. 12.Паскаль, О.В. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник. Х.: БУРУН-КНИГА, 2011. 288 с. 13.Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки [текст] :навч. посіб – К. : «Центр учбової літератури», 2013.-316с. 14.Пихтіна Н.П.Основи педагогічної майстерності та красномовства соціального педагога: Тексти лекцій / Н.П. Пихтіна.- Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008, 111с. 15. Семиченко В.А. Плекаємо педагогічну майстерність: [навчальний посібник] / В.А.Семиченко, О.С.Снісаренко, О.В.Брюховецька, А.Ш.Кудусова. - Вінниця: Планер, 2010. - 674с. 16.Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи. :підручник. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 340с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).