Менеджмент та лідерство в професійній освіті

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Криштанович Мирослав
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою професійних закладів освіти є підготовка спеціалістів, здатних після здобуття відповідної освіти почати виробничу діяльність, вирішувати виробничі та наукові завдання і відповідати за прийняті рішення. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та регіональному рівнях. Загальна компетентність: здатність організовувати та проводити навчальні заняття різних організаційних форм, застосовувати традиційні та інноваційні методи і педагогічні технології з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості фахівця, в основу яких покладено загальнолюдські цінності, професійні цінності і ставлення, надбання педагогічної науки та інноваційні ідеї в галузі освіти. Уміння застосовувати спеціалізовані знання, стратегії та технології для розв’язання актуальних проблем у сфері професійної освіти, науки та інновацій на основі розширення та переоцінки вже існуючих знань; демонструвати навички самостійного планування, організації та виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, критично оцінювати власні результати; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація: вільне спілкування з питань, які стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність: демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до постійного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Актуальні проблеми професійної освіти. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проектами. Педагогічна практика. Академічна доброчесність і якість освіти.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна програма ґрунтується на методологічних засадах освітньої галузі та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики професійної освіти. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази професійної освіти та орієнтує на актуальні спеціалізації з акцентуалізацією на новітні тенденції її розвитку, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення науково-педагогічних досліджень та подальшої науково-педагогічної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Навчальна дискусія, відеометод, ігровий метод, ситуаційний метод; методи організації і самоорганізації навчально- пізнавальної діяльності: методи стимулювання і мотивації учіння, методи контролю і самоконтролю у навчанні, бінарні методи навчання та інноваційні методи з використанням ІКТ у контексті комунікативного, контекстного та компетентнісного підходів. Формувальне (усне індивідуальне опитування; фронтальне стандартизоване тестове опитування; оцінка активності здобувача освіти у процесі слухання лекцій, виконання практичних завдань, участі у дискусіях, вирішенні проблемних і ситуаційних завдань, доповнення попередніх відповідей) та підсумкове (іспити, заліки).
Рекомендована література: Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник / укл. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 352 с. Дидактичні системи у вищій освіті. Умань, Україна: ПП Жовтий О. О. Зязюн І.А. Система освіти України: сучасні тенденції і перспективи // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.] / За ред. Т. Левовицького, 77 І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохов; К., 2000. – Вип. 2. – С. 11–30. Кремень В.Г. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко (кер. авт. колективу) та ін.; За ред. В. Г. Кременя, С. М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с. Методологічні засади професійної освіти. : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ, Україна: КНУТД. ? Дороніна, Т. О. (2018). Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Кривий ріг, Україна: КДПУ. ? Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В.. Мукан О.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9336).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).