Інтернаціоналізація професійної освіти

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Шевчук Ганна Йосипівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти знань про процесами інтернаціоналізації освіти та їхній вплив на розвиток міжнародного співробітництва у сфері освітньої і науково-дослідної діяльності, формування цілісної порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідника розуміння напрямів, тенденцій, перспектив розвитку освіти з урахуванням глобалізації та інтернаціоналізації.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентності: інтегральної: Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у галузі освіти, педагогіки на міжнародному та національному рівні. фахових: ФК8. Здатність аналізувати сучасні вітчизняні та зарубіжні педагогічні концепції, методики викладання педагогіки, демонструвати глибокі знання закономірностей, принципів та методів навчання ФК9. Здатність застосовувати теоретичні знання про основні парадигми і напрями розвитку освіти, формувати педагогічне мислення та самосвідомість, власний досвід критичного аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій у регіональному, національному та міжнародному контексті. ФК10. Здатність розв’язувати складні проблеми науково-педагогічної діяльності на основі використання знань про сучасні Інтернет-технології, принципів та алгоритмів їх використання з метою управління інформаційними потоками, пошуку, аналізу, обробки, раціонального використання інформації у процесі організації освітнього процесу та наукової роботи.
Результати навчання: Результати вивчення даної навчальної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: УН5. Застосовувати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері педагогіки/освіти, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики УН10. Бути здатним здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти. КОМ11. Здатність вільно спілкуватись з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами та науковою спільнотою, демонструючи широкий науковий та професійний словниковий запас (у тому числі іноземною мовою).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка Актуальні проблеми професійної педагогіки Супутні і наступні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Інтернаціоналізація професійної освіти» вивчає закономірності формування та реформування системи професійної освіти з огляду на глобалізаційні та інтернаціоналізаційні процеси, ефективні системи міжнародних взаємозв’язків та поглиблення міжнародного співробітництва у сфері освітньої та науково-дослідної діяльності.
Опис: Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності Програми міжнародної співпраці ЄС як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України Глобалізація та інтернаціоналізація освіти Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти: основні напрями Розвиток процесу інтернаціоналізації професійної освіти Академічна мобільність Організаційне забезпечення інтернаціоналізації Запровадження міжнародних стандартів якості освіти Система оцінки реалізації програми інтернаціоналізації Інтернаціоналізація корпоративного середовища Кадрове забезпечення експорту освітніх послуг Перспективи інтернаціоналізація освіти
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконання практичних завдань, підготовка і виконання індивідуального науково-дослідницького завдання, участь у дискусіях, закріплення і пере¬вірка знань, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень. Підсумковий заліковий контроль: оцінювання всіх видів діяльності здобувача освіти.
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Іспит – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни: 1. Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється в 1 бал автоматично у ВНС. Термін виконання тестового завдання за кожною темою – два тижні після прослуханої лекції. Всього 8 тестових завдань – максимальна сума балів – 8. 2. Виконання практичних робіт за кожною темою. Виконання кожної практичної роботи оцінюється у 4 бали. Термін виконання практичної роботи за кожною темою – два тижні після практичного заняття. Всього 7 практичних робіт – максимальна сума балів – 28. Практичні роботи виконуються аспірантом відповідно до методичних рекомендацій і оцінюються викладачем за такими критеріями: - присутність аспіранта на практичному занятті та участь в обговоренні теоретичних питань – 1бал; - аргументація підготовленої практичної роботи під час її захисту – 2 бали; - оформлення виконаної практичної роботи відповідно до встановлених вимог і дотримання термінів її здачі у ВНС – 1бал. 3. Виконання індивідуального науково-дослідницького завдання прикріплюється у ВНС і оцінюється викладачем у 14 балів за такими критеріями: - обґрунтування вибору напряму дослідження – 2 бали; - аргументація викладу і формулювання триєдиної мети, завдань дослідження і методів реалізації мети – 3 балів; - логічність побудови, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, інноваційність та якість оформлення міні-дидактичного проекту – 5 балів; - формулювання висновків – 2 бали; - захист роботи – 2 бали.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Степаненко І., Дебич М. Інтернаціоналізація як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету : навчальний посібник / І. Степаненко, М. Дебич. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 44 с. 2. Дебич М. А. Д 11 Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід: монографія. – Ніжин: ПП Лисенко. – 2019. – 408 с. 3. Мигович І. В. М57 Процес інтернаціоналізації та його вплив на трансформацію національних систем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку XXI століття : монографія / І. В. Мигович. – Лисичанськ : ТОВ „ФОКСПРИНТ”, 2020. – 628 с. 4. Єгоров Г. С., Лавриченко Н. М., Мельниченко Б. Ф. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу. — К.: КМПУ ім. Грінченка, 2003. — 186 с. 5. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 6. Угода про асоціацію між Україною та ЄС https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 7. Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 8. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. https://mon.gov.ua/ua/news/efektivna-innovacijna-konkurentospromozhna-ekonomika-ta-zabezpechennya-visokih-standartiv-yakosti-zhittya-uryad-shvaliv-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-do-2032-roku 9. Постанова Верховної Ради України про «Програму діяльності Кабінету Міністрів України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#n2
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).