Методика науково-педагогічного дослідження

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.3
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: д-р пед. наук, професор Сікорський Петро Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • визначення мети, завдань, об’єкту і предмету дослідження; • пошук, визначення і обґрунтування принципів дослідження; • визначення етапів дослідження та їх характеристика; • планування пошукової діяльності; • спроможність апробувати результати наукового дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • педагогіка; • методика науково-педагогічного дослідження.
Короткий зміст навчальної програми: Специфіка методології педагогічних досліджень. Принципи дослідницької діяльності. Загальна характеристика педагогічного дослідження (проблема, мета, завдання, об’єкт, предмет, гіпотеза). Основні підходи в педагогічному дослідженні. Наукова новизна. Теоретичне та практичне значення дослідження. Публікації з проблем дослідження. Джерельна база дослідження.
Методи та критерії оцінювання: • спостереження; • письмовий контроль знань і умінь (тестування закритої та відкритої форми); • реферати; • самостійні і контрольні роботи.
Рекомендована література: Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / Гончаренко С.У. –К.: АПН України, 1995. -45с. Вихрущ В.О. Методологія та методика наукового дослідження /Вихрущ В.О. – Тернопіль: ТАНП, 2007. -168 с. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / Кыверялг А.А. –Таллин: Валгус, 1980. -334с.