Психопедагогіка виховної роботи

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: к.пед.н., доцент Горохівська Тетяна Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання сучасних підходів, методів, методик та засобів планування, організування та проведення виховної роботи з студентською молоддю; • уміння виявляти та розвивати творчі якості особистості, застосовувати методи навчання творчості; • уміння планувати та проводити виховну роботу зі студентами в аудиторний та позааудиторний час, організовувати ефективну комунікативну діяльність, розв’язувати педагогічні задачі та ситуації; • уміння налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в студентській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методика науково-педагогічного дослідження, • Педагогіка управління, • Педагогічні основи організації та управління професійним навчальним закладом, • Професійна педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми: Психопедагогіка як предмет наукового інтересу. Сутність та зміст процесу виховання. Психолого-педагогічні методи виховного впливу. Виховна діяльність як умова соціалізації. Виховна робота з дітьми: важковиховуваними, дітьми-сиротами, з обмеженими функціональними можливостями, обдарованими. Сім’я як об’єкт виховної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), письмове опитування (есе, педагогічні задачі, індивідуальні домашні завдання) (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 2. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с. 3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.