Психопедагогіка кретивності

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: проф.Швай Роксоляна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання психологічних особливостей студентського віку в реалізації організаторської, аналітичної та соціальної функцій у вихованні креативної особистості, закономірностей та особливостей її розвиток; • уміння забезпечити сприятливий психологічний клімат в педагогічному колективі; • уміння виявляти та розвивати творчі якості особистості, застосовувати методи навчання творчості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Понятійний категоріальний апарат психопедагогіки творчості. Творчість, креативність та інновація. Види творчості. Творча уява. Сучасні теорії творчості. Егалітарний та елітарний підходи до творчості. Творчі когнітивні стилі. Методичні системи розвитку креативності Методи дослідження творчості. Тренінг творчості.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (усна форма, 35%) • екзаменаційний контроль (65 %, письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Горальський А. Правила тренінгу творчості / А. Горальський. –Львів: ВНТЛ, 1998. – 52 с. 2. Горальський А. Теорія творчості / А. Горальський. – Львів.: Каменяр; Warszawa: Universitas rediviva, 2002. – 144 с. 3. Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) “Психологія творчості” для студентів Інституту права та психології напряму підготовки 6.03010300 “Практична психологія”. 4. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості [монографія / наук. кер. Моляко В. О.]. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 208 с. 5. Швай Р.І. Психологія та педагогіка творчості: навч. посібник/Роксоляна Швай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 200 с.