Інноваційні педагогічні технології

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: к. іст. наук, доцент Шевчук Ганна Йосипівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - здатність використовувати на практиці теоретичні основи методики професійної освіти, закономірності, принципи та методи навчання, освітні технології у навчальному процесі професійної школи; - знання про структуру педагогічної технології, рівні технології, якості сучасних технологій, наукові основи педагогічних технологій; - уміння моделювати навчально-виховний процес на основі технологічного підходу;. - уміння організовувати освітній процес із застосуванням інтерактивних, ефективних технологій навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Педагогічні технології. Структура педагогічної технології. Критерії технологічності. Технологія і зміст освіти. Технологія і майстерність. Джерела і складові частини нових педагогічних технологій. Класифікація педагогічних технологій. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації. Природовідповідні технології Технології розвиваючого навчання Альтернативні технології Педагогічні технології авторських шкіл.
Методи та критерії оцінювання: 1. поточний контроль ( усна форма 40%) 2. екзаменаційний контроль ( письмова, письмово-усна форма – 60%)
Рекомендована література: 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології – Київ, Академ. видав., 2015. 2. Освітні технології: Навч. – метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: 2003. 3. Сутність педагогічної інноватики [електронний підручник]. Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/6040/49/