Теорія і методика професійного навчання

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.12
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Шевчук Ганна Йосипівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність використовувати на практиці теоретичні основи методики професійної освіти, закономірності, принципи та методи навчання, освітні технології у навчальному процесі професійної школи, - здатність адаптуватись до нових ситуацій і приймати відповідні рішення реалізуючи професійну мобільність.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - професійна педагогіка - педагогічний практикум
Короткий зміст навчальної програми: Методична діяльність педагога професійного навчання та основні напрями щодо розробки спеціальних засобів навчання.. Загальні питання змісту професійного навчання. Аналіз змісту виробничого навчання. Структура трудового процесу Організаційні форми теоретичного навчання в професійно-технічній освіті. Технологія уроку теоретичного навчання. Нетрадиційні форми організації навчальних занять в закладах професійної освіти Вибір та застосування методів повідомлення навчального матеріалу як управління навчально-пізнавальною діяльністю на уроках теоретичного навчання. Методичний аналіз навчальної інформації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – 40%, підсумковий контроль – екзамен 60% (письмова складова - 40%; усна складова – 20% ).
Рекомендована література: 1. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с. 2. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально- технического и высшего образования / Е.Э. Коваленко. –Х.: Штрих, 2003. – 480 с. 3. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 4. Сушенцева Л.Л. Традиційні та нетрадиційні форми організації методичної роботи в сучасному профтехучилищі.- Кривий Ріг: 1999, 5. Сушенцева Л.Л. Форми організації професійного навчання в сучасному професійно-технічному навчальному закладі. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – 74 с.