Академічне підприємництво

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.10
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, комерціалізувати оригінальні наукові дослідження; • уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби; • здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів; • уміння створювати суспільну користь та поєднувати її з власною вигодою; • інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження; • обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері академічного підприємництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Аналітичні та чисельні методи досліджень. кореквізити: • Управління науковими проектами; • Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до академічного підприємництва. Формування команди та лідерство у академічному підприємництві. Виявлення та оцінювання ринкових можливостей. Основи бізнес-планування у академічному підприємництві. Комерціалізація технологічних інновацій. Економічні засади започаткування бізнесу. Основи прийняття інвестиційних рішень у академічному підприємництві. Фінансово-кредитне забезпечення підприємницької діяльності
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (70 %) • контрольна робота (30%)
Рекомендована література: 1. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навчальний посібник / І.І. Грибик, Т.В. Кулініч, Н.В. Смолінська, Н.О. Шпак, В.Я. Гавран. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 428 с. 2. Кузьмін О. Є. Управління витратами на підприємствах: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У. І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с. 3. Кузьмін О. Є. Управління змінами: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, В.В. Яцура, І.І. Грибик, А.М. Грищук, Н.В. Смолінська, М.Б. Гункевич, М.В. Замроз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 356 с. 4. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: Монографія / за ред.. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Папірус», 2010. – 624 с. 5. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: Підручник. –Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011. – 262 с. 6. Чухрай Н.І. Товарна інноваційна політика: Підручник / Чухрай Н.І. – К.: Кондор, 2006. – 356 с. 7. Чухрай Н.І. Управління інноваціями: навчальний посібник / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 280 с.