Педагогічний практикум

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: к.пед.н., доцент Горохівська Тетяна Миколаївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теоретико-методологічних основ та категоріального апарату професійної педагогіки; • уміння володіти практикою передачі фахових знань; уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти; • уміння проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія і методика професійного навчання, • Психопедагогіка виховної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення та аналіз змісту навчання кваліфікованих фахівців. Методика добору методів і прийомів професійного навчання. Методика вибору типу заняття та його структури. Проведення міні-уроку теоретичного навчання, міні-заняття виробничого навчання. Методика складання дидактичного проекту лекції, дидактичного проекту практичного заняття.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), письмове опитування (есе, педагогічні задачі, індивідуальні домашні завдання) (70%) • підсумковий контроль (30 %, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003.. 2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с 3. Сушенцева Л.Л. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі / Л.Л. Сушенцева. – Кривий Ріг: КТУ, 2005. – 68 с.