Педагогічні основи організації та управління професійним навчальним закладом

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Сікорський Петро Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: а) студенти повинні знати: • сутність Законів України «Про освіту» та «Про професійно-технічну освіту»; • принципи управління навчальним закладом; • сутність основних управлінських понять («керівник», «менеджер», «лідер», «імідж керівника»); • структуру управлінського циклу, функції управління; • основні якості та риси керівника навчального закладу; • алгоритм прийняття управлінських рішень, їх види та форми; • види планування навчально-виховного процесу, їх структуру і змістове наповнення; • основні підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем; • повноваження колегіальних органів управління навчальним закладом (загальні збори (конференція), педагогічна рада, піклувальна рада, шкільна рада); • алгоритм проведення атестації педагогічних працівників; • основні віхи управлінського досвіду В.О.Сухомлинського; б) студенти повинні вміти: • порівнювати стилі керівництва (демократичний, ліберальний, авторитарний); • складати алгоритм кар’єрного зростання; • виробляти різні види управлінських рішень (наказ, розпорядження, рішення); • вирішувати конфліктні ситуації; • укладати річний план роботи, тижневий план роботи керівника; • укласти модульно-календарний план навчального предмета і поурочний плани із заданої теми (модулях); • моделювати конкретно контрольно-оцінювальну систему за заданими параметрами; • підготувати доповідь на педагогічну раду на задану тему і рішення до неї; • підготувати атестаційну характеристику та атестаційний лист на вчителя за заданою кваліфікаційною категорією.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка Теорія і методика професійного навчання Теорія і практика професійності мобільності
Короткий зміст навчальної програми: Динамізм соціально-економічних процесів, що відбуваються у сучасному світі, висуває особливі вимоги до організації управління у закладах професійно-технічної освіти. Ринкові умови, державна політика децентралізації загострили для професійно-технічних навчальних закладів проблеми підготовки кваліфікованих робітників. Зокрема, фінансуючи професійно- технічні училища з місцевого бюджету, місцеві органи влади вимагають адаптувати підготовку робітників до місцевих потреб. Виникають й інші проблеми. Тому у пропонованій навчальній дисципліні на основі загальних управлінських підходів розглядаються особливості управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах децентралізації та ринку з врахуванням того, що підготовка робітника є високозатратною для бюджету. Навчальна дисципліна структурована, складається з 15 параграфів, кожних два з яких розраховані на одну лекцію. Крім назви параграф містить мету і план вивчення теми. Усі опорні елементи знань виділені жирним шрифтом. У кожному параграфі навчальний матеріал генералізується, узагальнюється і систематизується. В кінці параграфа є запитання і тестові завдання для самоконтролю, а також завдання для самостійної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, тестування (40%) Підсумковий контроль (60%, залік)
Рекомендована література: I. Базова I. Даниленко Л.І. Сучасні підходи до управління професійно-технічними закладами: Навч- метод. посіб./ Даниленко Л.І., Сереєва Л.М. та ін.; За заг. ред. В.В.Олійника. - К.:ТОВ «Етіс Плюс», 2007. - 104 с. II. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи [монографія] // Л.І. Даниленко. - [2 - е вид.] - К.: Логос, 2002. - 140с. 1. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. К.: Логос, 2002. - 140с. 2. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах // Л.І. Даниленко. - К.: Міленіум, 2004. - 358с. 3. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. - К.: Наукова думка, 2001. - 242с. 4. Дроб’язко П. Удосконалення роботи педагогічної ради // Директор школи. - 2000. - №7. - С.9. 5. Закон України «Про професійно-технічну освіту». 6. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Наказ МОН України від 30.05.2006 №419. 7. Помаран П.І. Маркетингове управління ПТНЗ у сучасних умовах / П.І. Помаран // Професійно-технічна освіта. - 2015. - №4. - С. 12-13. II. Допоміжна 1. Даниленко Л.І. Менеджмент інновацій в освіті. - К.: Шк. світ, 2007. - 120 с. 2. Глосарій основних термінів професійної освіти і навчання. 3. Збірка інформаційно-аналітичних матеріалів. 1. Мармаза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. - Х.: Основа, 2003. 2. Наукові основи управління школою /За ред. Г.В. Ельнікової. - Х.: ХДШ, 1991. - 170с. 3. Освіта України: Нормативно-правові документи. - К.:Міленіум, 2001.- 472 с.. 4. Підготовка керівника середнього закладу освіти: / уклад. Л.І. Даниленко. - К. : Міленіум