Педагогіка управління

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Сікорський Петро Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: а) студенти повинні знати: • принципи управління навчальним закладом; сутність основних управлінських понять («керівник», «менеджер», «лідер», «імідж керівника»); структуру управлінського циклу, функції управління; основні якості та риси керівника навчального закладу; алгоритм прийняття управлінських рішень, їх види та форми; види планування навчально-виховного процесу, їх структуру і змістове наповнення; основні підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем; повноваження колегіальних органів управління навчальним закладом (загальні збори (конференція), педагогічна рада, піклувальна рада, шкільна рада); алгоритм проведення атестації педагогічних працівників; основні віхи управлінського досвіду В.О.Сухомлинського; б) студенти повинні вміти: • порівнювати стилі керівництва (демократичний, ліберальний, авторитарний); складати алгоритм кар’єрного зростання; виробляти різні види управлінських рішень (наказ, розпорядження, рішення); вирішувати конфліктні ситуації; укладати річний план роботи, тижневий план роботи керівника; укласти модульно-календарний план навчального предмета і поурочний плани із заданої теми (модулях); моделювати конкретно контрольно-оцінювальну систему за заданими параметрами; підготувати доповідь на педагогічну раду на задану тему і рішення до неї; підготувати атестаційну характеристику та атестаційний лист на вчителя за заданою кваліфікаційною категорією
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Професійна педагогіка. 2. Теорія і методика професійного навчання. 3. Теорія і практика професійності мобільності
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний підручник складається з п’ятнадцяти параграфів, кожних два з яких проектується на одну лекцію. Крім назви параграф містить мету і план вивчення теми. Усі опорні елементи знань (терміни, поняття, їх властивості та ін.) виділені жирним шрифтом, що дозволить аспірантам акцентувати увагу на головних знаннях. В кінці параграфа навчальний матеріал генералізується, узагальнюється і систематизується. Тут є запитання для самоконтролю, а також завдання для самостійної роботи. Крім загальних понять (управління, менеджмент, державне управління освітою та ін.), розглядаються педагогічні основи управління (управління самоосвітою, атестацією, навчально-виховним процесом, батьківським комітетом і шкільною радою та ін.).
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, тестування (45%) Підсумковий контроль (55%, залік)
Рекомендована література: Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи [монографія] // Л.І. Даниленко. – [2 – е вид.] – К.: Логос, 2002. – 140с. 2. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. К.: Логос, 2002. – 140с. 3. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах // Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 358с. 4. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. – К.: Наукова думка, 2001. – 242с.