Організація та проведення педагогічного експерименту

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: д.пед.н., доц. Козловський Юрій Михайлович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність планувати і вести педагогічне спостереження, адекватно оцінювати та прогнозувати результати науково-педагогічних досліджень. 2. Здатність планувати і організовувати педагогічний експеримент. 3. Здатність здійснювати аналіз теоретичних та експериментальних даних педагогічного дослідження. 4. Здатність використовувати математичні методи для перевірки достовірності даних отриманих в ході педагогічного експерименту. 5. Здатність обґрунтовувати практичну значущість результатів дослідження. 6. Здатність використовувати результати досліджень у практичній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна педагогіка. • Методика науково-педагогічного дослідження.
Короткий зміст навчальної програми: Розглядаються питання про організацію педагогічного експериментального дослідження; емпіричний метод пізнання як особливу сферу діяльності; загальну методологію наукового дослідження та її рівні; процеси функціонування науки та наукового пізнання; методологічні підходи та принципи експериментального педагогічного дослідження; поняттєвий апарат експериментального дослідження, загальну методологію та методи, а також аналіз й оформлення результатів педагогічного експерименту; методологічні особливості видів та елементів педагогічного дослідження, які сприяють посиленню методологічної спрямованості та формуванню наукового світогляду, підвищенню рівня методологічної культури аспірантів, сформованості системи математичних знань, що складають методологічну основу перевірки результатів педагогічного експерименту.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (40 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій з дисципліни “Математичні методи в педагогіці” / Укл.: Козловський Ю.М. – Львів, 2016. – 98 с. 2. Peterson P. International encyclopedia of education. Elsevier, 2010, Volume 7, 876 p. 3. Coladarci T. Fundamentals of statistical reasoning in education. John Wiley & Sons, 2011, 465 p. 4. Гончаренко СУ. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі. - Київ: Вища школа, 2003. - 323 с. 5. Гончаренко СУ. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник АПН України. - 1993. - №1. -с.11-23. 6. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. - М: Педагогика, 1977. - 136 с. 7. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту / Лаврентьева Г.П., Шишкіна М.П.. - Київ: ІІТЗН, 2007. – 48 с. 8. Ніколаї Г.Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень. -Суми: СДПУ ім.А.С.Макаренка, 1999. - 106 с. 9. Педагогічний експеримент : Навчально-методичний посібник. – Кіровоград : Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – 68 с. 10. Педагогічний експеримент у системі інноваційної освітньої діяльності/ Упор.: Кошка О.А., Красовська В.Ю. - Хмельницький: ХОІППО. - 2014. - 126 с. 11. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: [навч.-метод. посіб.]. -Луцьк, ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. - 460 с. 12. Гончаренко С. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. - К, 1995. - 45 с.