Теорія і практика професійної мобільності

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: доцент Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні концепції професійної мобільності, основні види мобільності; • вміти формувати професійну (професійно-педагогічну) мобільності майбутнього фахівця (викладача); • здатність виявляти професійну (професійно-педагогічну) мобільність у професійній (педагогічній) діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи професійної мобільності
Короткий зміст навчальної програми: Професійна мобільність в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Сучасні концепції професійної мобільності. Види мобільності. Якості професійно мобільної особистості. Компетентності (компетенції), що визначають професійну мобільність фахівця (професійно-педагогічну мобільність викладача). Формування професіональної (професійно-педагогічної) мобільності у закладі вищої освіти. Підготовка педагогів до формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах профтехосвіти.
Методи та критерії оцінювання: • спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; • усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване); • письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань: ессе, презентації, реферати, тестові завдання.
Рекомендована література: 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). Url : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18 2. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-19 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380. Url : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page 3. Іванченко Є. А. Професійна мобільність майбутніх фахівців : навч.- мет. посіб. Одеса : СМИЛ, 2004. 120 с. 4. Сушенцева Л. Л. Основи професійної мобільності : навч.- мет. посіб./; Інститут ПТО НАПН України. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. 162 с. 5. Ієвлєв О.М. Професійно-педагогічна мобільність викладача: навч.- мет. посіб. Львів. 2019. рукопис.