Порівняльна професійна педагогіка

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.M.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Ганна Йосипівна Шевчук
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Очікується, що здобувач демонструватиме знання: теоретико-методологічних основ професійної педагогіки; особливостейсвітових та вітчизняних освітніх систем, Очікується, що здобувач демонструватиме вміння і здатність: здійснювати порівняльний аналіз, визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти, демонструвати сучасну базу знань з проблем теорії професійної освіти та створювати власну базу навчальної інформації; мати здатність виявляти професійну мобільність та адаптуватись до нових ситуацій і приймати відповідні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: професійна педагогіка теорія та методика професійного навчання
Короткий зміст навчальної програми: Історія розвитку та становлення порівняльної професійної педагогіки. Тенденції розвитку освіти в сучасному світі. Системи професійної підготовки у провідних країнах світу та в Україні. Основні підходи до визначення ефективності системи професійної освіти. Нетрадиційні системи професійної підготовки у розвинутих країнах світу в ХХІ столітті. Порівняльний аналіз якості навчання в світі.
Методи та критерії оцінювання: Формувальний контроль на практичних заняттях здійснюється з метою виявлення готовності здобувачів до занять у таких формах: • вибіркове усне опитування на початку заняття; • стандартизоване опитування на картках, тести протягом 5-10 хвилин; • індивідуальна перевірка домашніх завдань; • оцінка діяльності учнів під час занять, пропозиції, оригінальні рішення, пояснення та визначення, доповнення до попередніх відповідей тощо. Контрольні питання поділяються на: • тестові завдання - вибрати правильні відповіді; • проблемні завдання - створювати ситуації, що вирішують проблеми; • репліки-запитання - для виявлення причинно-наслідкових зв’язків; • ситуаційні завдання - визначити відповідь відповідно до конкретної ситуації; • репродуктивні питання - для визначення практичної цінності; • інтерактивна вікторина та ігрові завдання. Підсумковий контроль здійснюється за результатами формувального контролю та контрольного документу. Формативний контроль - 40 балів. Індивідуальне завдання та робота у віртуальному навчальному середовищі - 20 балів Іспит - 40 балів Разом: 100 балів
Рекомендована література: • Галус О.М. Порівняльна професійна педагогіка [Текст]: Навчальний посібник/ О.М.Галус, Л.М. Шапошнікова. – К.: Вища школа, 2006.- 215 с. • Васюк О.В. Порівняльна педагогіка. [Текст]: навчальний посібник / О.В. Васюк. ? К.: НАКККіМ, 2013.– 352 с. • Сбруєва А.А. Порівняльна професійна педагогіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / А. А. Сбруєва. - 2-е вид., - Суми : Університетська книга, 2015. - 320 с.