Методика викладання у вищій школі

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Код дисципліни: 8.015.00.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Проф.Швай Роксоляна Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм, методів навчання у професійні школі та основних вимог до їх вибору; • знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін; • знання про технології організації навчально-виховної взаємодії із дорослим учнем, добору змісту, методів та форм роботи із дорослим учнем в умовах різних моделей освіти, забезпечення контролю та обліку загальнонавчальних та професійних знань, умінь та навичок студентів в умовах андрагогічної парадигми; • уміння організації та здійснення контролю навчальних досягнень студентів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Порівняльна педагогіка Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Методика викладання у структурі педагогічних наук. Законодавство України про вищу освіту. Сучасні тенденції розвитку методів та технологій навчання. Основи дидактики вищої школи. Мета, зміст та організація навчального процесу у вищій школі. Структура та особливості навчального процесу у вищій школі. Вплив навчального середовища на розвиток і формування особистості людини. Форми, методи та засоби навчання у вищій школі. Інноваційні методи навчання. Навчальні платформи. Педагогічний контроль, форми його здійснення. Психолого-педагогічні засади формування особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. Особистість викладача вищого навчального закладу
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (усна форма, 35%); • екзаменаційний контроль (65 %, письмово-усна форма).
Рекомендована література: 1. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник/Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2012. – 615 с. 2. Кух А.М., Кух О.М.Сучасні технічні засоби навчання. – Кам’янець-Подільський, КПДПУ, 2003 р. – 120 с. 3. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К. : ДАККіМ, 2010. – 244 с 4. Пащенко М. І. Педагогіка: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. –Умань : Жовтий О. О., 2012. - 269 с. 5. Полякова Г. А. Педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Полякова, Т. А. Борова. - Х. : ІНЖЕК, 2011. – 372 с. 6. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Туркот. – К.: Кондор, 2011– 628 с. 7. Швай Р.І. Методика викладання у загальноосвітньому навчальному закладі: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 112 с. 8. Швай Р.І. Психологія та педагогіка творчості: навч. посібник/Роксоляна Швай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 200 с.