Сучасні теоретико-методологічні аспекти археології

Спеціальність: Історія та археологія
Код дисципліни: 8.032.00.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: проф. Терський С.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Пропонований курс "Сучасні теоретико-методологічні аспекти археології" має завдання донести до слухача повний комплекс знань про найновіші тенденції в розвитку археологічної науки. Вын має сформувати у докторантів теоретичні і практичні знання про методику польових і камеральних досліджень в археології як сферу знань, необхідну в професійній діяльності, а саме — ознайомити з характером культурних напластувань різних пам’яток в Україні, а також набуття практичних навичок з опрацювання рухомого археологічного матеріалу.
Завдання: Глибокі обґрунтовані знання основних історичних подій та процесів: детальні знання спеціальної області дослідження у контексті загальної наукової дискусії та внеску до індивідуальної області дослідження; Здатність роботи у дослідницькому середовищі: розуміння контексту проведеного дослідження в історії та археології; дотримання норм поведінки у взаємодії з іншими дослідниками - дотримання конфіден-ційності, наукової етики, поваги до авторських прав власності на інформацію; дотримання стандартів дослідницької практики; хороша працездатність. Використання оригінальних наукових досліджень з питань історії та археології на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку. розуміння історії основних засад методики польових і камеральних досліджень в археології; класифікація археологічного матеріалу; здатність до оцінювання, інтерпретації та критичного аналізу факторів формування археологічного культурного шару та причинно-наслідкових зв’язків між його компонентами; вміння використовувати знання з грунтознавства та археології України при роботі з нерухомими та рухомими пам’ятками; Критично аналізувати стан дослідження матеріальної і духовної культури племен та племінних об’єднань. Готуватися до археологічної чи стаціонарної експедиції; застосовувати наукові методи при зборі польових матеріалів та під час їх камерального опрацювання. Використовувати знання за фахом.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області історії та археології; 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу історичних процесів та етнокультурних процесів в археології в суспільному і соціальному контексті. 4. Здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази визначеної вітчизняним та міжнародним законодавством з історії та археології. 5. Вміти здійснювати пошук, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; 2. Уміння написати наукову роботу-дослідження, розуміння послідовності роботи по підготовці наукового дослідження; 3. Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час написання дисертації; 4. Вміти використовувати професійно-профільовані знання в галузі історії та археології для обробки результатів досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень Спеціальні історичні дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс передбачає набуття аспірантами фахових компетентностей як інтегративної якості дослідника широкого спектру. Проблеми геології та грунтознавства є важливими складовими курсу, що забезпечує можливість майбутніх фахівців проводити дослідження пам’яток різних культурних періодів та археологічних об’єктів різного функціонального призначення. Наукові та технічні досягнення сьогодні дозволяють значно удосконалити методику польових і камеральних досліджень в польовій археології, яка склалась за останні сто років розвитку науки. Підготовлені фахівці мають змогу отримати також навики, необхідні в майбутньому при роботі з музейними предметами.
Опис: 1. Археологічна типологія та класифікація 2. Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел 3. Основи геоморфології, грунтознавства та топографії 4. Методика польових досліджень 5. Методика камеральних досліджень 6. Антропологічні та біоархеологічні дослідження 7. Статистико-комбінаторні методи в археології 8. Методи кількісного аналізу в археології
Методи та критерії оцінювання: Семестрове оцінювання знань студентів здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю та виконання контрольного заходу. Форма контрольного заходу - екзамен. Поточний контроль - 40 балів Екзамен (письмова робота) - 60 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Терський С.В. Археологія України (середньовічна доба). Навч. посібник. Львів, 2021. 256 с. 2. Haggis, D. C., & Antonaccio, C. M. (2015). Classical Archaeology in Context: Theory and Practice in Excavation in the Greek World. Berlin, Germany: De Gruyter. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=999655 3. Osborne, R., & Alcock, S. E. (2012). Classical Archaeology (Vol. 2nd ed). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=442089 4. Барсков, И. С. Методика и техника полевых палеонтолого-стратиграфических исследований: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2017. 5. Сорокин, А. Н. Очерки источниковедения каменного века. Москва: ИА РАН, 2016. 247 с. 6. Этика в археологии [Электронный ресурс]: сборник научных трудов. Электрон. дан. Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. 203 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93042 7. Винокуров Н.И. Полевые археологические исследования и археологические практики: учебно-методическое пособие. М. 2013. 368 с. 8. Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников) / отв. ред. Е.Н. Черных, Т.Н. Мишина. М.; ИА РАН, 2016. 384с. 9. Сергушева Е.А. Археоботаника: теория и практика: Научно-методическое издание. Владивосток: Дальнаука, 2013. 84 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).