Історія елітарних станів українського суспільства

Спеціальність: Історія та археологія
Код дисципліни: 8.032.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: ст. викл. Лехнюк Р. О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знання: - Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області історії та археології; - Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - Здатність продемонструвати розуміння впливу історичних процесів та етнокультурних процесів в археології в суспільному і соціальному контексті. - Здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази визначеної вітчизняним та міжнародним законодавством з історії та археології; Уміння: - Здійснювати пошук, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - Уміння написати наукову роботу-дослідження, розуміння послідовності роботи по підготовці наукового дослідження; - Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час написання дисертації; - Вміти використовувати професійно-профільовані знання в галузі історії та археології для обробки результатів досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Виконання магістерської програми зі спеціальності 027 "Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм"
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Вступне заняття Тема 2. Еліти Київської та Галицько-Волинської держави Тема 3. Руська (українська) еліта в складі Великого Князівства Литовського та Королівства Польського Тема 4. Еліта козацької держави (Гетьманщини) Тема 5. Українські дворяни в Російській імперії Тема 6. Галицька та буковинська шляхта в монархії Габсбургів Тема 7. Греко-католицьке духовенство як еліта галицьких українців Тема 8. «Аристократичний стиль» у політиці. Український християнсько-суспільний рух в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття Тема 9. Проблема національної та соціальної еліти в роки Української революції 1917-1921 рр. Тема 10. Павло Скоропадський – найвідоміший представник українських соціальних еліт ХХ століття Тема 11. Роль і місце еліти в політичній доктрині В’ячеслава Липинського Тема 12. Проблема еліти в незалежній Україні
Методи та критерії оцінювання: Семестрове оцінювання знань студентів здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю та виконання контрольного заходу. Форма контрольного заходу - іспит. Поточний контроль - 40 балів Іспит (письмова робота) - 60 балів
Рекомендована література: 1. Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХ століття: політичне товариство «Руська громада». Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2004. С. 63–99. 2. Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939: випробування ідеалів. Львів, 2015. 586 с. 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ ст. Київ, 2019. 656 с. 4. Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. / Колективна монографія за ред. В. Ададурова і В. Склокіна. Львів: Видавництво УКУ, 2020. 304 с. 5. Кліш А. Між політикою та релігією: суспільно-християнський рух у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 468 с. 6. Когут З. Розвиток малоросійської свідомости і українське національне будівництво. Коріння ідентичности: студії з ранньомодерної та модерної історії України. К.: Критика, 2004. С. 80–101. 7. Колб Н. «З Богом за Церкву і Вітчизну»: греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2014. 324 с. 8. Котляр М. Історія суспільного життя Русі : Нариси / М.Ф. Котляр, 2016. 288 с. 9. Котляр М. Соціальна структура давньоруського суспільства / М.Ф. Котляр // Український історичний журнал. К., 2015. N6. С. 13-28 10. Кралюк П. Чорна рада. Харків, 2018. 208 с. 11. Лехнюк Р. Граф Михайло Тишкевич: від «крайовства» до модерного українства. Intermarum: історія, політика, культура. Житомир, 2014. С. 162–172. 12. Лехнюк Р. Греко-католицька церква в Галичині у першій чверті ХХ століття: між інституційним консерватизмом і новочасними викликами. Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів, 2015. С. 350–358. 13. Лехнюк Р. На порозі модерного світу. Українські консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століття». Львів: Літопис, 2019. 392 с. 14. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 1. Київ, 2019. 632 с. 15. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 2. Київ, 2019. 624 с. 16. Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. Київ, 2012. 450 с. 17. Мудрий М. Між поясненням, виправданням і осудом: образ «русинів польської нації» в галицькій публіцистиці з передодня Першої світової війни. Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я кевича. Львів, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 89–105. 18. Мудрий М. «Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни». Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа. Львів, 2006– 2007 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). С. 461–474 19. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. Київ, 2011. 422 с. 20. Плохій С. Козацький міф. Історія і націєтворення в епоху імперій. Харків, 2018. 400 с. 21. Потульницький В. Роль польської шляхти у формуванні світоглядних та ідеологічних засад українського монархізму в другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n51/07.pdf. 22. Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386-1648 роках. Київ, 2018. 384 с. 23. Таїрова-Яковлєва Т. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність. Київ, 2015. 424 с. 24. Таїрова-Яковлєва Т. Іван Мазепа. Харків, 2018. 320 с. 25. Чорновол І. Незбагненний митрополит. Кардинал Сильвестр Сембратович. [Елктронний ресурс]. Режим доступу: https:.risu.org.ua/ua/index/exclusive/events_people/60504/ 26. Чорновол І. Рівні раціоналізму, або О. Барвінський й І. Франко в контексті політики «нової ери». Його ж. Нариси з історії Галичини. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2017. С. 308 – 324. 27. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття. Київ, 2012. 472 c. 28. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Київ: Критика, 2008. – 469, [1] c. 29. Ave. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського. Київ, 2018. 30. Hagen von M. «I love Russia, and/but I want Ukraine» or How a Russian General became Hetman of the Ukrainian State, 1917-1918 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:.www.timeandspace.lviv.ua/files/session/JUS29%20Skoropadsky4538e33db87b5.pdf. 31. Lekhniuk R. Ukrainian Christian social movement in Galicia at the end of the XIX – the first quarter of the XX centuries: ideology and political practices. Res Gestae: Czasopismo Historyczne. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019. S. 84-113. 32. Swiatek A. Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejow Rusinow narodowosci polskiej w Galicji. Krakow, 2014. (Studia Galicyjskie. T. 3). 512 s. 33. Ustrzycki M. Pomiedzy konserwatyzmem a nacjonalizmem. Podolacy wobec kwestii narodowej na wsi wschodniogalicyjskiej na przelomie XIX i XX wieku (do roku 1908). Przeglad Wschoni. T. VI, Z. 3 (23). S. 477–498. 34. Wojtowicz-Huber B. «Ojcowie narodu». Duchowienstwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinow galicyjskich (1867–1918). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. 333 s.