Педагогічна практика

Спеціальність: Історія та археологія
Код дисципліни: 8.032.00.O.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: проф. Вербицька Поліна Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати методику пошуку та опрацювання різнотипних історичних джерел, фахової історичної та археологічної літератури. • Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях; • Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. • поглиблення і практичне використання теоретичних знань із фахових дисциплін; • глибокі знання історичного змісту й методики викладання історії q; • ознайомлення із сучасними науковими та методичними підходами до викладання історичних дисциплін; • оволодіння вміннями і методами критичного аналізу інформації, конструктивної соціальної взаємодії на базі стійких ціннісних орієнтацій; • набуття умінь моделювання, проектування, прогнозування історичних та педагогічних процесів; • оволодіння сучасними формами, методами навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка Сучасні теоретико-методологічні аспекти археології Проблемні аспекти середньовічної та ранньомодерної історії
Короткий зміст навчальної програми: Здійснення педагогічної практики є складовою підготовки доктора філософії, що передбачає набуття компетентностей практичної викладацької діяльності: ознайомлення із специфікою навчально-виховного процесу у ВНЗ, змістом та методикою викладання навчальних курсів за професійним спрямуванням; проведення та аналізу різних видів занять; використання інноваційних методів та сучасних підходів у навчальному процесі.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); проведення практичного заняття – 50 балів.
Рекомендована література: Куришев, Є. В. Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури / Є. В. Куришев // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 23 (28). - С. 51-55. Основи педагогічної майстерності: практикум / Холковська І.Л., Волошина О.В., Губіна С. І. – Вінниця: «Твори», 2019. – 240 с. Isjoni, I., Hermita, N., & Samsudin, A. (2017). Why Should History Teachers Develop Their Pedagogical Competences? Advanced Science Letters, 23(11), 10929-10931. Paez, D., Bobowik, M., & Liu, J. (2017). Social representations of the past and competences in history education. Palgrave handbook of research in historical culture and education, 491-510. Xalilova, B. (2021). Some Aspects Of Improving The Professional Competences Of Future Teachers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 456-460. Kaldybaeva, A. T., Muratalieva, M. A., & Sulaimanova, R. T. (2021). 13 Current Problems of Quality Assurance for the Formation of General Professional Competences of Future Teachers of History. In New Institutions for Socio-Economic Development (pp. 125-132). De Gruyter. Bartelds, H., Savenije, G. M., & Van Boxtel, C. (2020). Students’ and teachers’ beliefs about historical empathy in secondary history education. Theory & Research in Social Education, 48(4), 529-551. Yarmatov, R., & Ahmedova, M. (2020). The development and improvement techniques of creativity of future history teachers. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-9. Pekkarinen, V., & Hirsto, L. (2017). University lecturers’ experiences of and reflections on the development of their pedagogical competency. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(6), 735-753. Uerz, D., Volman, M., & Kral, M. (2018). Teacher educators' competences in fostering student teachers’ proficiency in teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature. Teaching and Teacher Education, 70, 12-23. Zenkina, S., Suvorova, T., Pankratova, O., & Filimanyuk, L. (2019). The method of design of electronic advanced training courses for the development of information competence of the teacher. Proceedings of SLET. Brandt, J. O., Burgener, L., Barth, M., & Redman, A. (2019). Becoming a competent teacher in education for sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education. Berestova, A., Gayfullina, N., & Tikhomirov, S. (2020). Leadership and Functional Competence Development in Teachers: World Experience. International Journal of Instruction, 13(1), 607-622.