Дослідницький семінар у галузі економіки, управління та міжнародних економічних відносин

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., професор Бублик М.І. Д.е.н., професор Одрехівський М.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни та результатами навчання є: оволодіння необхідними теоретичних знаннями з теорії та практики наукових досліджень, з основ дидактики; вироблення певних навичок з організації дослідницької роботи, готовності до наукових пошуків щодо вирішення поставлених завдань з обраної тематики.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральна компетентність (ІНТ): здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі дослідницької діяльності| та професійної практики. спеціальні (фахові) компетентності (ФК): ФК1. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, методологічних та методичних засад функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. ФК2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. ФК6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин та бізнесу .
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) Теоретичні та прикладні засади проведення досліджень за обраною тематикою; 2) Аналізування станів підприємств згідно з обраною тематикою; 3) Удосконалення діяльності підприємств за напрямами проведених досліджень; 4) Формування мети та завдань, предмету та об’єкту досліджень, наукової новизни та висновків за результатами проведених досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Спецкурс з наукових досліджень спеціальності Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей Методи дослідження у міжнародних економічних відносинах Інноваційний розвиток підприємницьких структур
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та прикладні засади проведення досліджень за обраною тематикою Аналізування стану підприємств згідно з обраною тематикою Удосконалення діяльності підприємств за напрямами проведених досліджень Формування мети та завдань, предмету та об’єкту досліджень, наукової новизни та висновків за результатами проведених досліджень
Опис: Теоретичні та прикладні засади проведення досліджень за обраною тематикою Аналізування стану підприємств згідно з обраною тематикою Удосконалення бізнес-процесів підприємств за напрямами проведених досліджень Формування мети та завдань, предмету та об’єкту досліджень, наукової новизни та висновків за результатами проведених досліджень
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (100%): виступи на семінарах за результатами індивідуальної роботи
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • за виконання і захист лабораторних робіт (4 роботи по 25 балів) – 100 балів; • Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Аспірант має повністю виконати поставлені завдання щодо виконання лабораторної роботи, при захисті лабораторної роботи має вірно відповісти на поставлені запитання, однак допускаються незначні неточності. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що аспірант повністю виконав поставлене завдання щодо виконання лабораторної роботи, а при захисті лабораторної роботи правильно відповідає на більшість поставлених запитань, допускає незначні неточності та помилки. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється аспіранту, який повністю виконав поставлене завдання щодо виконання лабораторної роботи, а при захисті лабораторної роботи міг допустити окремі помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється аспіранту, який повністю виконав поставлене завдання щодо виконання лабораторної роботи, а при захисті лабораторної роботи не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с. 2. Методологія соціально-економічного дослідження: Навч. посіб. / Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 3. Методологія наукових досліджень та методика викладання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. / Гладунський В.Н., Князь С.В., Пушак Я.Я., Мельник М.О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2003. – 172 с.» 4. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник / Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – 142 с. 5. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с. 6. Методологія та організація нау¬кових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 7. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. / Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. – К.: Лібра, 2004. – 344 с. 8. Основи науковик дослі¬джень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. - К., 2003. - 116 с. 9. Організація та методика науково-дослідної діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).