Педагогічна практика

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н., доцент Адамів Марта Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання класичних та сучасних засад організації освітнього процесу в університеті. 2. Поглиблені знання ключових форм організації навчання в університеті. 3. Поглиблені знання ключових засад контролю результатів навчання студентів в університеті. 4. Уміння проводити лекційні заняття. 5. Уміння проводити практичні заняття. 6. Уміння проводити лабораторні заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються ключові засади організації освітнього процесу в університеті; основні форми організації навчання в університеті; ключові засади контролю результатів навчання студентів в університеті; основні засади проведення навчальних занять (лекційних, практичних, лабораторних занять).
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі недиференційованого заліку, що проводиться у формі усного експрес-опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, проведення лекційних, практичних та лабораторних занять за визначеними керівником педагогічного практикуму начальними дисциплінами та відповідними темами.
Рекомендована література: 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.45-49. 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – С.9-13. 3.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287 с. 4.Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с. 5.Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с. 6.Педагогіка: навч. посіб./Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К. :Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер») 7.Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24.

Педагогічна практика

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: д.е.н., доц. Ситник Йосиф Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, розв’язувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, виконувати оригінальні наукові дослідження у сфері менеджменту на національному та міжнародному рівнях; – здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук і критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до розв’язання складних і нетипових завдань; – уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби; – уміння оволодіння основами науково-методичної та навчально-методичної роботи: навичками структурування та психологічно грамотного перетворення наукових знань у навчальний матеріал, систематизації навчальних та виховних завдань; методами та засобами складання задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового переказу предметного матеріалу, різноманітними освітніми технологіями; – уміння у процесі підготовки і проведення навчальних занять – формування вмінь постановки навчальної мети, вибору типу, виду занять, використання різних форм організації навчальної діяльності: діагностики, контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності; – уміння у ході відвідування занять викладачів – ознайомлення з різними способами структурування і представлення навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності, особливостями професійної риторики, з різними способами та прийомами оцінювання навчальної діяльності у вищій школі. – здатність продемонструвати глибинні знання українського і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері менеджменту. вміти – інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній сфері дослідження; – вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття; – застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій; – здатність опрацьовувати навчальні матеріали для проведення лекцій, семінарських, практичних, лабораторних занять у закладах вищої освіти з дисциплін, що відповідають профілю спеціальності; – здатність самостійно проводити лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття з цих дисциплін; – здатність проводити консультації та індивідуальні заняття; – уміння оцінювати знання студентів згідно встановлених критеріїв; – уміння керувати науковими студентськими дослідженнями; – уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби; – здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись впродовж життя, усвідомлювати національні економічні інтереси та соціально-моральну відповідальність за інтелектуальну власність нації; – уміння ґрунтовно аналізувати навчально-методичні матеріали, що входять до складу навчально-методичних комплексів освітніх програм; – уміння розробляти рекомендації щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі; – уміння складати звіти, які відображають вміння застосовувати активні методи навчання та сучасні навчальні технології; – уміння готувати доповіді та електронні презентації до таких звітів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Філософія і методологія науки, Професійна педагогіка, Академічне підприємництво.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Педагогічний практикум» має на меті формування в аспірантів професійно-педагогічної компетентності задля створення можливостей потенційного працевлаштування у закладах вищої освіти та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Дисципліна розкриває сутність володіння знаннями і практичними навичками у галузі науково-педагогічної діяльності підвищує конкурентоспроможність випускника аспірантури у працевлаштуванні. Так, згідно освітньо-наукової програми потенційною сферою його діяльності є викладацька робота у закладах вищої освіти. А безпосередніми педагогічними навичками, які є показниками відповідної компетентності, є здатність та готовність брати участь в організації наукової та навчальної роботи профільної кафедри, знати та розуміти принципи організації роботи профільної кафедри (розподіл функціональних обов’язків, розподіл навантаження викладача, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи факультету (навчально-наукового інституту) та закладу вищої освіти загалом), застосовувати активні методи навчання, сучасні навчальні технології. У свою чергу, викладацькі навички випускника аспірантури полягають у його здатності до набуття і розуміння, а також ефективного застосування основних та авангардних педагогічних концепцій і методик.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%). Підсумковий контроль (30 %, контрольні заходи, залік): тестування, теоретичні питання, індивідуальне завдання, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підруч. / В.М. Теслюк. - К.: ДААКіМ, 2015. – 361 с. 2. Гладуш В.А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. / В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко. - Дніпропетровськ, 2014. – 416 с. 3. Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: навч. посіб. / Ю.Г. Шадських. - Видавництво «Магнолія 2006», 2012. – 320 с. 4. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с. 5. Психологія та педагогіка вищої школи : метод. рек. до вивч. дисц. / Г.М. Удовіченко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського, каф. іноз. мов. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 34 с.