Інноваційні системи економічної діагностики

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Д.е.н., професор Мельник Ольга Григорівна, Д.е.н., професор Завербний Андрій Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері макро-, мезо- та мікрорекономіки. • Здатність продемонструвати глибинні знання та розуміння різних економічних явищ та процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. • Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень економічних явищ і процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. • Уміння застосовувати одержані знання з різних предметних сфер економіки для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області економічного дослідження. • Уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області економічного дослідження. • Уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень в економічній сфері. • Уміння здійснювати діагностування та моделювання економічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: В межах дисципліни розглядаються теоретико-методологічні та концептуальні засади побудови сучасних систем соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації; зарубіжний досвід формування та використання сучасних систем соціально-економічної діагностики; методологія побудови та принципи функціонування сучасних міжнародних систем соціально-економічної діагностики; методологічні засади дослідження стану та параметрів сучасних систем соціально-економічної діагностики; проблеми побудови та використання вітчизняних систем соціально-економічної діагностики в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних перетворень; особливості формування та використання сучасних систем імовірнісної соціально-економічної діагностики, діагностики соціально-економічних перспектив та результатів в умовах європейської інтеграції та глобалізації; технологія оптимізації управлінських рішень на засадах використання результатів інноваційної соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 балів): усне експрес-опитування (5 балів); письмове розв’язання тестових вправ та задач (5 балів); доповіді та презентації (10 балів); індивідуальне науково-дослідне завдання (20 балів). • Екзаменаційний контроль (60 балів): письмова компонента (40 балів) та усна компонента (20 балів).
Рекомендована література: 1. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади: [монографія] / О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр; за наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого працівника народної освіти України О.Є. Кузьміна. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 212 с. 2. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 344 с. 3. Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект : [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, О.В. Мукан, Л.С. Ноджак. - Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 234 с. 4. Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект / Куцмус Н.М., Прокопчук О.А., Усюк Т.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 94 5. Ткаченко, С. Є. Аналіз сучасних процесів світової економічної глобалізації / Світлана Євгенівна Ткаченко // Украї нськии журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 4. – С. 23–31. 6. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна. / Наук. ред. В.Юрчишин. – Київ: Заповіт, 2018. – 202 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).