Інформаційно-інтелектуальна економіка

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: д.е.н., доц. Ситник Йосиф Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати – предмет і завдання дисципліни «Інформаційно-інтелектуальна економіка»; – історичні, світоглядні та сучасні концептуально-методологічні й методичні засади інтелектуального поступу – глибинні знання національного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері інформаційно-інтелектуальної економіки; – методологію та інструментарій наукових досліджень у сфері інформаційного й інтелектуального простору; – взаємозалежність економічного зростання і рівня добробуту громадян від інвестування в інтелектуальний та інформаційний розвиток суспільства; – засади економіко-математичного моделювання та соціально-економічного діагностування різних процесів та об’єктів через призму активізації інтелектуального потенціалу та зростання питомої ваги інтелектуального капіталу нації; – інформаційну модель сучасного суспільства. вміти – об’єктивно оцінювати процеси та наслідки інтелектуалізації суспільства, економіки та управління підприємств і організацій; – оцінювати вплив та значення інформаційної, інтелектуальної та знаннєвої складової у формуванні доданої вартості та структурі ВВП країни; – оцінювати ефективність інвестування в інформатизацію та інтелектуалізацію суспільства та економіки; – розробляти комплекс мотиваційних механізмів і програм щодо популяризації інтелектуальної праці серед українців та розширення сфери наукових досліджень і науково-технічних розробок у підприємницькому секторі та секторі вищої освіти; – обґрунтовувати та впроваджувати механізми розширення доступу до цифрових, інформаційних та знаннєвих технологій серед населення працездатного віку; – створювати інтелектуальний капітал та ефективно його використовувати у національних інтересах у поєднанні з приватно-власницькою вигодою; – організовувати науково-дослідницьку, проектно-конструкторську, підприємницьку та трансфертну діяльність у сфері інформаційно-інтелектуальної економіки; – формувати національні та підприємницькі конкурентні переваги в умовах розвитку інформаційно-інтелектуальної економіки; – розробляти інтелектуально-знаннєві моделі розвитку для економічних суб’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Історичні та сучасні парадигми розвитку економіки, Моделювання економічних процесів. кореквізит: Психологія творчості та винахідництва, Інноваційний розвиток економіки.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Інформаційно-інтелектуальна економіка» має на меті набуття компетенцій у сфері розвитку інформаційної економіки в сучасних умовах. Дисципліна розкриває сутність системних знань у сфері інформаційно-інтелектуальної економіки, інтелектуального капіталу та трансферу інтелектомістких технологій, здатність проявляти інтелектуальну активність та генерувати нові ідеї, здатності відстежувати, систематизувати та аналізувати еволюційний шлях трансформації моделей національної та світової економіки, цифрових технологій, концепцій їх розвитку, організовувати реалізацію основних управлінських функцій з урахуванням особливостей інтелектуальної діяльності. Окреслено ринок інтелектуальної праці його формування та розвиток. Визначено компоненти інтелектуальної економіки як чинники економічного зростання. Визначено методологічні основи управління формуванням і використанням інтелектуальних ресурсів. Окреслено методичні основи оцінювання ефективності інформаційно-інтелектуальної економіки та рівня її інтелектуалізації. Визначено тенденції формування інформаційно-інтелектуальних ресурсів у ІТ секторі України.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): розв’язування аналітичних завдань, усне опитування, тести. Підсумковий контроль (55%, контрольні заходи, екзамен): тестування (15%), теоретичні питання (10%), проблемно-пошукові та діагностичні завдання (30%)
Рекомендована література: 1. Кононова К. Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів: монографія / К. Ю. Кононова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 312 с. 2. Вовканич С.Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея / С.Й. Вовканич. – Львів: Видавництво ЛБА, 2001. – 540 с. 3. Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління. Монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк В. Д., 2009. – 196 с. 4. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с. 5. Зінченко О.А., Даріюш П., Зінченко Д.С. Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2019. С. 3-13.