Трансфер та комерціалізація технологій

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.M.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Професор, доктор економічних наук Мрихіна Олександра Борисівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знання теоретичних та прикладних положень проведення трансферу технологій, розроблених в академічному середовищі; - Знання нормативно-правової бази регулювання трансферу технологій в Україні; - Уміння ідентифікувати всі організаційні форми трансферу технологій в академічному середовищі; - Розуміння природи міждисциплінарних знань в академічному середовищі та стимулювання їх поширення; - Володіння інструментарієм налагодження структурних взаємозв’язків у системі міждисциплінарних знань та їх вплив на продукування інноваційних технологій в університетах; - Уміння обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення ефективності трансферу технологій, розроблених в академічному середовищі; - Уміння економічно обґрунтовувати та конкретизовувати функції управління академічним трансфером технологій; - Уміння визначати зовнішньосистемний потенціал академічного трансферу технологій; - Володіння способами комерціалізації академічних розробок; - Уміння організувати супровід технологій, підготованих для трансферу з академічного середовища в бізнес.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Академічне підприємництво. Історичні та сучасні парадигми розвитку економіки. Моделювання економічних процесів. Сучасні технології економічних досліджень. Сучасний інструментарій управління витратами підприємств. Інформаційно-інтелектуальна економіка.
Короткий зміст навчальної програми: Генезис і детермінанти академічного трансферу технологій. Технології стимулювання трансферу технологій в академічному середовищі. Моделі організації академічного трансферу технологій. Способи комерціалізації академічних розробок. Підходи до прийняття рішень щодо академічного трансферу технологій. Юридичний захист технологій, отриманих в академічному середовищі.
Методи та критерії оцінювання: • Оцінювання знань на практичних заняттях – 30% (у тому числі: обговорення та виконання практичних завдань; участь в ситуаційних вправах, ділових іграх тощо - 10%, виконання розрахункової роботи – 20%); • Підсумковий контроль (екзамен) – 70% (письмова компонента – 50%, усна компонента – 20%).
Рекомендована література: 1. Мрихіна О.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Академічний трансфер» для здобувачів кваліфікації доктора філософії за спеціальністю «Економіка» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua 2. Мрихіна О.Б. Академічний трансфер технологій у схемах і таблицях / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua 3. Мрихіна О.Б. Методичні рекомендації для проведення практичних занять / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua 4. Трансфер технологій : [підручник] / Мазаракі А.А., Андрощук Г.О., Бай С.І. та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 556 с. 5. Голіков В.І. Трансфер технологій: [навч.посібник] / В.І. Голіков. - Миколаїв: НУК, 2014. — 362 с. 6. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей i дiяльностi конкурентів: Пер. з англ. – К.: 2012. – 390 с.