Сучасний інструментарій управління витратами

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.M.034
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Д.е.н., професор Мельник Ольга Григорівна, Д.е.н., професор Завербний Андрій Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері макро-, мезо- та мікрорекономіки. • Здатність продемонструвати глибинні знання та розуміння різних економічних явищ та процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. • Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень економічних явищ і процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. • Уміння застосовувати одержані знання з різних предметних сфер економіки для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області економічного дослідження. • Уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області економічного дослідження. • Уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень в економічній сфері. • Уміння здійснювати діагностування та моделювання економічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються сучасні концепції та підходи до управління витратами підприємств; вітчизняна та міжнародна нормативно-правова база управління витратами підприємств; інноваційні напрями типологізації витрат для цілей управління; взаємозв’язок між класичними та сучасними інструментами управління витратами підприємств; особливості вибору інструментів калькулювання собівартості продукції підприємств в ринкових умовах господарювання; сучасний «гібридний» інструментарій позамовного та попроцесного калькулювання собівартості продукції підприємств; сучасний інструментарій калькулювання повної та неповної собівартості продукції підприємств; бюджетування як прогресивний інструмент управління витратами підприємств; сучасний інструментарій мотивування працівників за економію витрат на підприємствах, діагностики витрат на підприємствах, управління окремими категоріями витрат; сучасні інструменти та резерви зниження витрат діяльності підприємств; сучасні інструменти та джерела фінансового забезпечення витрат діяльності підприємств; сучасні інформаційні системи і технології управління витратами підприємств.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 балів): усне експрес-опитування (5 балів); письмове розв’язання тестових вправ та задач (5 балів); доповіді та презентації (10 балів); індивідуальне науково-дослідне завдання (20 балів). • Екзаменаційний контроль (60 балів): письмова компонента (40 балів) та усна компонента (20 балів).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с. 2. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія / Г.О. Партин. – К.: УБС НБУ, 2008. – 219 с. 3. Проблеми та теоретико-методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: [монографія] / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, У.І. Когут, О.Г. Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 325 с. 4. Андрющенко І. С., Жилякова О. В. Технологія оцінювання та прогнозування витратності підприємств ресторанного господарства. Бізнес Інформ. 2020. №6. C. 122–128. 5. Варченко О. М., Свиноус І. В., Микитюк Д. М., Іванова Л. С., Биба В. А. Організаційно-економічна сутність управління витратами. Продовольчі ресурси 2020. № 4. С. 220-229.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).