Актуальні питання трансформації та розвитку політичної системи України

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д.і.н., проф. Гетьманчук Микола Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. • Розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів. • Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань у політичній сфері. • Володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку. • Знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики. • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Сучасні політичні теорії. • Кореквізити: Прикладна політологія. Політична аналітика
Короткий зміст навчальної програми: Особливості політичної системи України, її модель, структура, функції, характеристика, які динамічно змінюються за роки незалежності. Політичні інститути та їх трансформація в Україні. Модифікація держави як головного елемента політичної системи України. Динаміка зміни системи об’єднань громадян в Україні (політичних партій та громадських організацій). Політичний процес як важлива складова політичної системи України: зміна форм і методів. Процеси трансформації політичної культури та свідомості населення України. Особливості зміни політичних та правових норм в Україні. Оцінка еволюційних процесів політичної системи України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен.
Рекомендована література: 1. Дем’янчук О. SWOT-аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса. 2011. № 6 (56). С. 2-25. 2.Красівський О., Красівський Д. Трансформація політичної системи в незалежній Україні. Ефективність державного управління. 2016. № 4 (49). Част. 1. http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:RTua6OXPq-8J:edu.lvivacademy.com/article/download/ 175013/176149+&cd=12&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 3.Матвійчик А. Тенденції розвитку політичної системи сучасної України в контексті європейського досвіду. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса. 2005. Випуск 3. Книга 2. С. 329-341. 4.Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014). Чернівці: Книги-XXI, 2016. 552 с. 5.Ніколаєва М. І. Загальні підходи до вивчення стабільності політичної системи України. Актуальні проблеми політики. 2000. № 8. С. 35-39. 6.Ніколаєва М. І. Політична система сучасної України: логіка і спрямованість інституціональних змін. Політологічний вісник. 2002. № 10. С. 10-18. 7.Ніколаєва М. І. Практичні заходи щодо стабілізації політичної системи сучасної України 11 Перспективи. 2002. №1 (17). С. 101-105. 8.Ніколаєва М. І. Трансформація політичної системи України: інституціональний аспект. Політологічний вісник. 2000. № 6. С. 10-18. 9.Ніколаєва М.І. Політична система сучасної України: інституціональний аспект аналізу. Держава і право. 2001. №1 3. С. 526-534. 10.Пухкал О. Модернізація політичної системи України: державно-управлінський вимір. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010 _03(6)/10pogduv.pdf