Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д-р політ. н., професор Хома Наталія Михайлівна.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. • розуміти природу науки, наукової проблеми, методологічні особливості наукового пізнання; • здатність здійснювати пошук, аналіз та критичне оцінювання інформації з різних джерел, синтезувати нові ідеї, розуміючи новітні дослідницькі парадигми, стратегії та процедури; • ініціативність, дослідницька майстерність, креативність у генеруванні ідей та досягненні наукових цілей; • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання, мотивування та керування роботою інших для досягнення поставлених цілей; • лідерство та здатність як до автономної, так і до командної роботи під час реалізації проектів; • ґрунтовні знання про тенденції розвитку і важливі сучасній (інноваційні) наукові досягнення у сфері міжнародних відносин та світової політики; • глибинні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу проблем і тенденцій розвитку глобальної та регіональних міжнародних систем, оволодіння термінологією у сфері міжнародних відносин; • здатність ефективно застосовувати методи аналізу, моделювання та прогнозування при проведенні наукових досліджень (задум, проектування, впровадження та адаптація процесу дослідження з академічною цілісністю); • здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати всі наявні суспільно-політичні аспекти при розв’язанні поставлених завдань та проведенні досліджень; • здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання; • здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої проблеми, критично оцінювати отримані результати та відстоювати прийняті рішення. • здатність продемонструвати знання про роль науки у цивілізаційному поступі; історичні типи наук та створені ними наукові картини світу; особливості наукового пізнання; критерії науковості знань; особливості та наслідки конвергенції наук та сучасних технологій; • здатність продемонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. • здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел, співставляти різні типи наук та їхні методологічні особливості; • застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем глобального та регіонального рівня, характерних обраній сфері наукових досліджень; • досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних глобальній та регіональних системах міжнародних відносин; • застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної області наукових досліджень; • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; • знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань, самостійно виконувати дослідження та застосовувати дослідницькі навички; • оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики; • проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю. • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин. Дисципліни за вибором аспіранта, що формують фахові компетентності.
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з вимогами до написання дисертації, її апробації. Уточнення теми дослідницької роботи через постановку наукової проблеми і конкретизацію мети. Проблеми вибору методології дослідження. Визначення мети дослідження, наукової новизни теми, теоретичного значення роботи. Історіографія дослідження та особливості її збору. Проведення емпіричних досліджень у межах підготовки дисертації. Особливості написання тез виступів на конференції. Етапи підготовки та особливості написання, опублікування статей у вітчизняних фахових виданнях груп «А» та «Б». Етапи підготовки, опублікування статей у закордонних фахових виданнях, зокрема й індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Особливості роботи над текстом дисертації та її структурними одиницями. Вибір стилю оформлення джерел та опанування його особливостей.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): залік.
Рекомендована література: Бірта Г. Методологія і організація наукових досліджень / Г. Бірта, Ю. Бургу. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 142 с. Грищенко І., Григоренко О., Борисейко В. Основи наукових досліджень. Київ: Київський національний торгово-економічний університет, 2001. 124 с. Деревянко В.., Ветвицкий И., Мороз Н. и др. Основы научно-исследовательских работ. Днепропетровск, 2008. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень. Київ: Професіонал, 2004. 206 с. Крушельницька О. Методологія і організація наукових досліджень. Київ, 2009. Методологические вопросы науковедения / под ред. В. Оноприенко. Киев, 2001. Основи методології та організації наукових досліджень / за ред. А. Конверського. Київ, 2010. П’ятницька-Позднякова І. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ: Виша школа, 2003. 116 с. Пілюшенко В., Шкрабак І., Славенко Е. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Київ: Лібра, 2004. 344 с. Сурмін Ю. Майстерня вченого: підручник для науковця. Київ: Навчально-методичний центр освіти в Україні, 2006.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).