Політична аналітика

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доц. Демчишак Руслан Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. КЗ 1. Глибинні знання сучасних методів проведення досліджень, розуміння природи науки та методологічних особливостей наукового пізнання. КЗ 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, застосування навичок використання інформаційно-комунікативних технологій. КЗ 5. Здатність до гнучкого мислення, яке дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій. КС 3. Розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу. КС 6. Здатність самостійно розробляти програму конкретного політологічного дослідження, надавати експертну оцінку сучасним політичним подіям і процесам. КС 7. Здатність використовувати та впроваджувати новітні інформаційні та управлінські технології у сфері політики, вирішувати прикладні політологічні проблеми, приймати ефективні політичні рішення. ЗН 2. Розуміння інструментів і стратегій діагностування та аналізу розвитку політичних явищ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом на національному та міжнародному рівнях. УМ 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу політичних проблем та явищ, використовуючи наукові методи. УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Сучасні політичні теорії. Кореквізити: 1. Прикладна політологія. 2. Актуальні питання трансформації та розвитку політичної системи України. 3. Теорія та методологія політичних досліджень. 4. Актуальні питання безпекової політики держави.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет політичного аналізу. Політичний аналіз в структурі політичної науки. Типи та методи політичного аналізу. Науково-аналітичний та науково-теоретичний рівні політичного аналізу. Визначення об’єкта політичного аналізу. Технологія політичного аналізу. Формування емпіричної бази і вибір джерел дослідження. Суб’єкти політичного аналізу. Первинна обробка інформації, складові емпіричної бази політичного аналізу. Формування прикладних аналітичних навиків і організація оптимальної системи аналітичної роботи. Спеціальні політологічні методи і їх використання в процесі політичного аналізу. Політичний моніторинг в системі політичного аналізу. Політичні ризики. Поняття політичного прогнозу. Відмінності політичних прогнозів і політичних проектів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль:(60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання).
Рекомендована література: 1. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 с. 2. Вступ до політичної аналітики: Навч. посіб. / Авт. кол.: С.О, Телешун, О.Р. Титаренко, І.В. Рейтерович, С.І. Вировий; За заг. ред. С.О. Телешуна. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 220 с 3. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К.: Наук. світ, 2002. – 201 с. 4. Політична аналітика в державному управлінні / С.О.Телешун та ін.—К.: НАДУ, 2012. – 228 с.