Сучасні проблеми міжнародних відносин та світової політики

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. істор. н., проф. Гетьманчук М. П., к. політ. н., доц. Тишкун Ю. Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. 2. Розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів.; 3. Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань у політичній сфері. 4. Володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку; 5. Знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики; 6. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ПРЕРЕКВІЗИТ Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин Прикладна політологія КОРЕКВІЗИТ Іноземна мова для академічних цілей, частина 2 Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні термінологічні дискусії у сфері глобальної політики Проблематика глобального управління у ХХІ ст. Трансформації суверенітету у ХХІ ст.: теорія і практика Ресурсна проблема у сучасній глобальній політиці Загроза глобальної війни у ХХІ ст. Ядерна загроза у сучасній глобальній політиці
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций. – М.: РОССПЭН, 2005. – 366 с. Лебедева М.М. Мировая политика / Лебедева М.М. – М: Аспект Пресс, 2016. – 255 с. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К.: Знання, 2007. – 461 с. Международные отношения. Теории. Конфликты. Движения. Организации: Уч. пособ. / Дробот Г.А., Цыганков П.А., Лебедева М.М., Митева В.В., Слива А.И., Хлопов О.А. – М.: Инфра-М, Альфа-М, 2009. – 320 с. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2007. – 320 с. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2008. – 448 с. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія / Борис Олександрович Парахонський, Галина Михайлівна Яворська. – Київ : НІСД, 2019. – 560 с. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для студентов. – М.: Инфра-М, Альфа-М, 2009. – 320 с. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С.У. Ларсена; пер с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 751 с.