Сучасні політичні теорії

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доц. Кукарцев Олег Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень; - здатність до гнучкого мислення, яке дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій; - фундаментальні знання політичної історії, класичних і сучасних теорій політики; - розуміння теоретико-методологічних основ політичних досліджень, теорій і методів, необхідних для здійснення наукової діяльності у сфері політики; - розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу; - розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів; - володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку; - розуміння інструментів і стратегій діагностування та аналізу розвитку політичних явищ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом на національному та міжнародному рівнях; - знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пре-реквізит: Прикладна політологія; Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин • Ко-реквізити: Актуальні питання безпекової політики держави, Теорія та методологія політичних досліджень, Актуальні питання трансформації та розвитку політичної системи України, Політична аналітика
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика світової політології: головні школи та напрямки. Передумови виникнення сучасної політології. Розвиток політичної науки в країнах Заходу у XX столітті. Роль Чикаського університету у розвитку політичної науки. Сучасний розвиток політичної науки у США та Європі. Позитивізм і біхевіоралізм у політичної теорії. Політична теорія Макса Вебера. Інституційний та системний підходи до політичної теорії. Політична теорія сучасного ліберального реформізму. Консервативні політичні теорії. Неомарксистські політичні теорії. Політичні ідеї Юргена Хабермаса. Політична теорія Карла Поппера. Політична теорія демократії. Модернізм і постмодернізм у політичної теорії.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль:(60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання).
Рекомендована література: • Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус фон Байме ; [пер. з нім. М. Култаєвої, М. Бойченка]. — К. : Стилос, 2008. — 396 с. • Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Загальна теорія політики: Навчальний посібник. / Герасим- чук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. — К.: Видавничий дім «Кондор» , 2017. — 226 с; Даль Р.А. Демократія та її критики / М. Лупішко (пер.з англ.), О. Лупішко (пер.з англ.). — Х.: Видавнича група «РА-Каравела», 2002. — 440 с.; • Звеспер Дж. Лібералізм / Джон Звеспер // Енциклопедія політичної думки ; [пер. з англ. Н. Лисюк, С. Альошкіної, І. Підлуської / редколег. : К. Сігов, В. Скуратівський, Л. Фінберґ]. — К. : Дух і Літера, 2000. — 472 с. — С. 203—207. • Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім.- К.: Тандем, 2002.- 584 с. • Крауз-Мозер Б. Теории политики. Методологические принципы / Б. Крауз-Мозер ; [пер. с польск]. — Х. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. — 256 с. • Сучасна західна політологічна думка // Політологія: історія та методологія.- К.: Здоров'я, 2000. • Кирилюк Ф.М. Новітня політологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф.М. Кирилюк. –– К. : Центр учбової літератури, 2009. –– 564 с. • Куц Г. М. Неолібералізм в європейській та англо-американській традиціях / Г. М. Куц // Проблеми законності. - 2016. - Вип. 133. - С. 249-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_133_26 • Соловьев А. И. Либерализм: проблемы теоретического и идеологического измерений [Електронний ресурс] / А. И. Соловьев // Научный эксперт : научный электронный журнал. — 2010. — Вып. 6. — 105 с. — С. 5—23. — Режим доступу : http://www.rusrand.ru/text/Jornal6_2010.pdfhttp://www.rusrand.ru/text/Jornal6_2010.pdf • ХТО Є ХТО в європейській та американській політології? Малий політологічний словник / Відп. ред. Б. Кухта. — Л., 1995.