Актуальні питання безпекової політики держави

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: З• ЗН 1. Володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку; • ЗН 4. Знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики; • УМ 4. Уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Сучасні політичні теорії. • Кореквізити: Прикладна політологія, Теорія та методологія політичних досліджень. Актуальні питання трансформації та розвитку політичної системи України. Політична аналітика.
Короткий зміст навчальної програми: Політика національної безпеки та особливості її формування та реалізації. Стратегічне управління та планування у сфері безпекової політики держави. Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки. Сучасні виклики безпеці держави. Гібридні виклики безпеці держави. Формування безпекової політики держави за її видами. Безпекові стратегії провідних держав світу. Безпекова політика України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с. • Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К.: НІСД, 2010. – 288 с. • Зовнішня та безпекова політика України: 2000/2001 [Текст] / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. - К. : [б.в.], 2001. - 68 с. • Корнієвський О. А. Громадські об’єднання у системі національної безпеки держави: монографія / О. А. Корнієвський. – К.: Альтерпрес, 2010. – 396 с. • Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. / Ліпкан В.А. – К.: Вид-во Європ. ун-та, 2003. – 208 с. • Ліпкан В.А. Національна безпека України: Навч. посібн. - К.: Кондор, 2008. - 552 с. • Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: Підручн. / Ліпкан В.А. – К.: КНТ, 2008. – 631 с. • Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. – 544 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).