Актуальні питання трансформації та розвитку політичної системи України

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д-р політ. н., професор Хома Наталія Михайлівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень; глибинні знання сучасних методів проведення досліджень, розуміння природи науки та методологічних особливостей наукового пізнання; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, застосування навичок використання інформаційно-комунікативних технологій; здатність до гнучкого мислення, яке дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій; фундаментальні знання політичної історії, класичних і сучасних теорій політики; розуміння теоретико-методологічних основ політичних досліджень, теорій і методів, необхідних для здійснення наукової діяльності у сфері політики; розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу; здатність самостійно розробляти програму конкретного політологічного дослідження, надавати експертну оцінку сучасним політичним подіям і процесам; володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку; здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння науково-методологічних принципів політичної науки, основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності; знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики; застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу політичних проблем та явищ, використовуючи наукові методи; обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних та емпіричних досліджень у сфері політики; поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач; виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички сфері політології, вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Прикладна політологія. Дослідницький семінар у галузі соціально-політичних наук • Кореквізити: Дисципліна за вибором аспіранта, що формує загальнонаукові компетентності та універсальні навички дослідження.
Короткий зміст навчальної програми: Особливості політичної системи України, її модель, структура, функції, характеристика, які динамічно змінюються за роки незалежності. Політичні інститути та їх трансформація в Україні. Модифікація держави як головного елемента політичної системи України. Динаміка зміни системи об’єднань громадян в Україні (політичних партій та громадських організацій). Політичний процес як важлива складова політичної системи України: зміна форм і методів. Процеси трансформації політичної культури та свідомості населення України. Особливості зміни політичних та правових норм в Україні. Оцінка еволюційних процесів політичної системи України.
Методи та критерії оцінювання: a. Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. b. Підсумковий контроль (60%): екзамен.
Рекомендована література: Дем’янчук О. SWOT-аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса. 2011. № 6 (56). С. 2-25. Красівський О., Красівський Д. Трансформація політичної системи в незалежній Україні. Ефективність державного управління. 2016. № 4 (49). Част. 1. http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:RTua6OXPq-8J:edu.lvivacademy.com/article/download/ 175013/176149+&cd=12&hl=uk&ct=clnk&gl=ua Матвійчик А. Тенденції розвитку політичної системи сучасної України в контексті європейського досвіду. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса. 2005. Випуск 3. Книга 2. С. 329-341. Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014). Чернівці: Книги-XXI, 2016. 552 с. Ніколаєва М. І. Загальні підходи до вивчення стабільності політичної системи України. Актуальні проблеми політики. 2000. № 8. С. 35-39. Ніколаєва М. І. Політична система сучасної України: логіка і спрямованість інституціональних змін. Політологічний вісник. 2002. № 10. С. 10-18. Ніколаєва М. І. Практичні заходи щодо стабілізації політичної системи сучасної України 11 Перспективи. 2002. №1 (17). С. 101-105. Ніколаєва М. І. Трансформація політичної системи України: інституціональний аспект. Політологічний вісник. 2000. № 6. С. 10-18. Ніколаєва М.І. Політична система сучасної України: інституціональний аспект аналізу. Держава і право. 2001. №1 3. С. 526-534. Пухкал О. Модернізація політичної системи України: державно-управлінський вимір. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010 _03(6)/10pogduv.pdf