Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень; – глибинні знання сучасних методів проведення досліджень, розуміння природи науки та методологічних особливостей наукового пізнання; – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, застосування навичок використання інформаційно-комунікативних технологій; – здатність до гнучкого мислення, яке дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій; – фундаментальні знання політичної історії, класичних і сучасних теорій політики; – розуміння теоретико-методологічних основ політичних досліджень, теорій і методів, необхідних для здійснення наукової діяльності у сфері політики; – розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу; – здатність самостійно розробляти програму конкретного політологічного дослідження, надавати експертну оцінку сучасним політичним подіям і процесам; – володіння системними знаннями, що дає можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку; – здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння науково-методологічних принципів політичної науки, основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності; – знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політик; – застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу політичних проблем та явищ, використовуючи наукові методи; – обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних та емпіричних досліджень у сфері політики; – поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Прикладна політологія; Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин. • Кореквізит: Сучасні політичні теорії; Актуальні питання безпекової політики держави
Короткий зміст навчальної програми: Суть, особливості, типологія наукових досліджень у політичній науці. Теорія політологічного дослідження. Теоретико-методологічні підходи у дослідженні політології. Напрямки досліджень національних політологічних шкіл. Академічні політичні дослідження та дослідження, орієнтовані на вироблення політики. Теоретичний і прикладний рівні політологічного дослідження. Інформаційне забезпечення політологічних досліджень. Структура, основні елементи та етапи політичних досліджень. Мета, завдання, програма політологічного дослідження. Інституційний підхід у політичних дослідженнях. Методологія та методи досліджень у політичній науці. Методи дослідження емпіричного та теоретичного рівнів у політології. Якісні та кількісні методи досліджень у політичній науці.Методологія порівняльного політичного дослідження. Базові методики прикладного аналізу політичних інституцій. Публікація та презентація результатів політологічного дослідження.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Байме К. Політичні теорії сучасності / К. Байме ; [пер. з нім.]. — К. : Стилос, 2008. — 396 с. • Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2000. – 501 с • Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. посібник / В.І. Бурдяк. – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с. • Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської; наук. ред. пер. О. Кілієвич. - К.: Основи, 2000. - 671 с. • Говлет Міхаель, Рамен Магадеван. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики / Пер. з англ. —Львів, 2004. • Денисенко І. Д. Проблемне поле методології політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2010. — № 5. — С. 116—124. • Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики : монографія / авт. кол. : [Л. В. Гонюкова, В. М. Козаков, В. А. Ребкало та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова. – Київ : НАДУ, 2018. – 400 с • Іщенко М. П. Методологічні основи розвитку політології / М. П. іщенко / НТШ. – Черкаси, 2002. – 381 с. • Кармазіна М. С. Предмет, структура, методологія політичної науки: підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників // Політичний менеджмент. - 2010. - №1 • Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій / О.В.Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. • Парсонс Вейн. Публічна політика. Вступ до теорії та практики аналізу політики: пер. з англ. Київ: ВД "Києво-Могилянська академія", 2006. 549 с. • Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб.ст. і тез за результатами наук. конф. «Політичні партії і вибори : українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Ігор Осадчук. – Львів : ЛНУ ім.І. Франка, 2019.– Вип. 3. –284 с. • Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2004. – 307 с • Ярош О.Б. Загальна теорія політики. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с. • Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С. Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: „К.І.С.”, 2003. – 130 с • Berndtson E. European Study of Politics: Political Science, Political Sciences or Political Studies – Do National Traditions Still Matter? [Електроннийресурс] / Erkki Berndtson [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_14307.pdf • International Encyclopedia of Political Science. Eight volume set. Published by Sage in association with IPSA, 2011 [Електроннийресурс]. – Режим доступу: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/international-encyclopedia-of-political science/book231996 • Political Science in the 21 Century, 2011 / APSA Report [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.apsanet.org/portals/54/Files/Task% 20Force%20Reports/TF_21st%20Century_AllPgs_webres90.pdf • Robinson Jr. E.A. A Mathematical Look at Politics / Jr. E.A. Robinson, D.H. Ullman. — N.-Y.: CRC Press, 2010. — 477 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).