Електоральна політологія

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., доцент Бучин Микола Антонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. КС 4. Розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів. КС 5. Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань у політичній сфері. КС 7. Здатність використовувати та впроваджувати новітні інформаційні та управлінські технології у сфері політики, вирішувати прикладні політологічні проблеми, приймати ефективні політичні рішення. ЗН 1. Володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку. УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Прикладна політологія • Пререквізит: Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин • Кореквізит: Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Вибори та виборчі системи Демократичні принципи виборів Виборчі технології Виборчий процес та його етапи Адміністрування виборів Ресурсне забезпечення виборчої кампанії Стратегія і тактика виборчої кампанії Абсентеїзм та механізми його подолання
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль: (60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: • Бучин М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації [Текст] : монографія / М. А. Бучин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 448, [1] с. • Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : монографія / М. А. Бучин ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : ЛІСВ, 2009. – 231 с. • Кочубей Л. О. Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України) : монографія / Л. О. Кочубей. – К. : Юридична думка, 2006. – 280 с. • Савков А. П. Виборчий процес в сучасній Україні: державно-управлінський аспект : монографія / А. П. Савков. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 219 с. • Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В. Лісничий, В. Грищенко, В. Іванов та інші. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 384 с. • Шведа Ю. Р. Вибори від А до Я: настіл. кн. менеджера виборчої кампанії / Ю. Р. Шведа. – Львів : Астролябія, 2015. – 383 с. • Шведа Ю. Р. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 339 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).