Інституційний вимір політики

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Малик І.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання та розуміння основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; розуміння суті політичних явищ та процесів, особливостей, структури та функції політичної системи; знання політичних ідеологій, політичних партій та основ політичної діяльності; знання суті, особливостей, функцій та форм держави як основного інституту політичної системи; знання основ державного правління в Україні; розуміння суті зовнішньої політики держави та міжнародних відносин; вміння аналізувати сучасні проблеми політичного життя України та аргументовано відстоювати власну громадянську позицію; вміти застосувати політичні знання у професійній і громадській діяльності, формувати та обстоювати власну точку зору щодо розвитку політичних процесів в Україні та світі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прикладна політологія, Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Політичні інститути. „Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять. Еволюція політичних інститутів. Політична влада і політична система. Процес політичної соціалізації. Політична участь та її форми. Інститут політичного лідерства. Політичні партії, партійні та виборчі системи. Демократичні принципи виборів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава та громадянське суспільство. Політичні режими: демократія та демократичні політичні режими. Недемократичні політичні режими. Система державного правління в Україні: структура та повноваження Верховної Ради України, конституційний статус Президента України, Кабінету Міністрів України, судової влади. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. Неформальні політичні інститути.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль: усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів (100%).
Рекомендована література: 1. Зеленько Г. Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика / Г. Зеленько // Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 205–220. 2. Історія українського парламентаризму. Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : науково-історичне видання / [за ред. В. Литвина]. – К. : Дніпро, 2010. – 635 с. 3. Левенець Ю. Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика / Ю.Левенець, Г. Зеленько, О.Фісун // Політичні проблеми сучасної України : Наукові доповіді. – К. : ІПіЕНД ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 39–69. 4. Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь / [за заг. ред. О. М. Майбороди]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 62 с 5. Політологія: навчальний посібник / М.П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Я.Б. Турчин та ін.; За заг. ред. М.П. Гетьманчука. – К.: Знання, 2011. – 415 с. 6. Словник-довідник політологічних термінів / [Бучин М.А., Волинець О.О., Волощук С.М. та ін.]. / За ред. М. Гетьманчука, П. Ткачука. – Львів: Військовий інститут Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 228 с. 7.Хома Н. Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель.Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. № 3 (71). С. 205–215. 8. Чабанна М. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії. Магістеріум. Політичні студії. 2014. № 58. С. 8-14.