Демократія як теорія і практика

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доц. Цебенко О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов’язані з ефективною громадською активністю; - Розуміння ролі влади в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності уряду та співпраці з ним, а також яким чином воно дозволяє громадянам самостійно чи колективно досягати цілей; - Очікується також, що студенти розвинуть навички, пов’язані з ефективною громадянською активністю ; - Навички критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати з іншими заради досягнення спільної мети; - здатність продемонструвати знання та розуміння демократичних процесів; - вміння вільно оперуючи набутими фактами та поняттями виокремлювати та аналізувати проблеми демократії у світі, аналізувати специфіку становлення сучасної системи демократії в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: прикладна політологія, дослідницький семінар у галузі соціально-політичних наук Кореквізит: Теорія та методологія соціально-політичних досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ:що таке демократія?. Особистість та суспільство. Роль влади в умовах демократії. Форми правління. Оцінка ролі влади у вирішенні проблем суспільства. Вступ до прав людини. Права людини в дії. Права людини: вразливі верстви населення. Роль громадянського суспільства. Громадяньке суспільство в дії. Роль громадянина в умовах дмокртаії. Методи залучення громадян. Що таке “хороший” громадянин? Презентації студентських проектів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, ділові ігри, групові заняття, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему, студентські проекти, есе, участь в обговоренні, відвідування.
Рекомендована література: Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайс. – К.: Абрис, 2000. – 414 с. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – с. 381 -417. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики / В.М. Олуйко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с. Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладівЗа загальною редакцією Антоніни Колодій. 2009 р. – 832 с. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с. Теорія парламентаризму: навчальний посібник / М.А. Бучин, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Я.Б. Турчин. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2011. – 392 с. Шаповал В.М. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник / В.М. Шаповал, В.І. Борденюк, Г.С. Журавльова. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.