Політична транзитологія

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Малик І.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. КЗ 6. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати обґрунтовані рішення, ефективно планувати та керувати часом, працювати самостійно і в команді, репрезентувати нові ідеї та проекти в обраній галузі. КС 3. Розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу. КС 4. Розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів. КС 5. Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань у політичній сфері. КС 7. Здатність використовувати та впроваджувати новітні інформаційні та управлінські технології у сфері політики, вирішувати прикладні політологічні проблеми, приймати ефективні політичні рішення. ЗН 2. Розуміння інструментів і стратегій діагностування та аналізу розвитку політичних явищ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом на національному та міжнародному рівнях. ЗН 4. Знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики. УМ 3. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних та емпіричних досліджень у сфері політики. УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати відповідні рішення та ініціювати нові ідеї та проекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: • Кореквізит: Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Особливості становлення транзитології як напряму політичної науки. Концепції політичної транзитології. Теоретичні основи транзитологічних досліджень. Теоретико-методологічні проблеми демократичного транзиту. міжнародні і внутрішні фактори демократичних транзитів. Хвилі демократизації в сучасному світі. Моделі переходу до демократії та результати перехідних процесів. Принципи аналізу політичного транзиту. Новітні типології сучасних політичних транзитів. Особливості політичного транзиту в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль: (60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: •Бокало Н. Демократизація у Східній Європі. К.: Основи, 2001. -- 243 с. Грановский С. А. Прикладная политология : учеб. пособие : по дисциплине "Политология" для студентов соц.-экон. специальностей / С. А. Грановский. – М. : Флинта : Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. – 404,[1] с. • Дубичев В. Р. Практическая политология [Текст] : учебник / В. Р. Дубичев. – Москва : Флинта : Наука, 2015. – 476, [2] с. • Кретов Б. И. Прикладная политология : учебное пособие / Б. И. Кретов, А. А. Горбунов. – Москва : Высш. шк., 2009. – 302, [1] с. • Ніколаєнко Н. О. Практична політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніколаєнко Н. О. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – 321 с. • Прикладна політологія [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Бойко [та ін.] ; ред. В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 2008. – 472 с. – (Серія "Альма-матер"). • Тиский М. Г. Прикладна політологія. Модульний курс [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тиский М. Г. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Терен, 2011. – 114 с. • Шульман Е.М. Практическая политология: пособие по контакту с реальностью / Е.М. Шульман. – М.: АСТ, 2018. – 320 с.