Етнополітичні процеси: національний та міжнародний виміри

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -- Фундаментальні знання політичної історії, класичних і сучасних теорій політики; -- Розуміння теоретико-методологічних основ політичних досліджень, теорій і методів, необхідних для здійснення наукової діяльності у сфері політики; -- Розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу; -- Розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів.; -- Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань у політичній сфері.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізит:Прикладна політологія; Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин Ко-реквізит: Політична аналітика; Сучасні проблеми міжнародних відносин та світової політики;Сучасні політичні теорії.
Короткий зміст навчальної програми: Етнополітичні процеси в умовах глобалізації. Питання націоналізму в міжнародних відносинах. Нація і етноси як категорії міжнародних відносин. Національні меншини і етнополітична регіоналізація. Етнополітичний конфлікт. Етнонаціональна ідентичність та політизація етнічності. Суть, джерела та чинники розвитку сепаратистських рухів. Етнополітичні питання у розвитку регіональної та транскордонної співпраці. Сучасні механізми розв’язання етнополітичних проблем у міжнародних відносинах.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Андерсон Б. Уявлені спільноти. Роздуми про походження і поширення націоналізму. — К., –2001. – 240 с. • Картунов О. В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму. Навчальний посібник / О.В.Картунов. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 192 с. • Кимлічка В. Лібералізм і права меншин / В.Кимлічка. – Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001.– 176 с. • Кузик П. Націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах / П.Кузик. – Львів: вид-во Львівського національного університету ім.І.Я.Франка. – 2004. – 264 с. • Сміт Е. Д. Нації та націоналізм у глобальну епоху. / Пер. з англ. М. Климчука і Т. Цимбала. — К.: Ніка-Центр, 2006. –210 с. • Майборода О.М . Етнічність у міжнародній системі / О.М.Майборода. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 408 с. • Маллой Т. Роль національних меншин у процесі розширення та консолідації Євросоюзу / Т. Маллой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ ru/cross/page8811.html.) • Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С.Ю. Римаренка. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 188 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).