Педагогічна практика

Спеціальність: Політологія
Код дисципліни: 8.052.00.O.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. КЗ 2. Здатність організовувати і проводити навчальні заняття із застосуванням традиційних та інноваційних методів навчання з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості. ЗН 6. Знання сутності організації освітнього процесу, сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи. УМ 5. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички у сфері політології, вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття. Ком 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології, представляти та обговорювати отримані результати. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Професійна педагогіка; Аналітичні та чисельні методи дослідження. Кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Основи методики викладання соціально-політичних дисциплін у закладах вищої освіти. Організація навчальної та навчально-методичної роботи у вищій школі. Форми навчання. Лекція. Семінар. Методика підготовки і читання лекцій. Написання конспектів навчальних занять. Семінарські заняття з соціально-політичних дисциплін: методика їх підготовки і проведення. Викладання політології: врахування профілю підготовки фахівців. Практики застосування інтерактивних методик у викладанні суспільно-політичних дисциплін. Дискусія як ефективний метод проведення занять із соціально-політичних дисциплін. Використання кейс-методу у навчальному процесі. Методична робота. Методична робота. Система оцінювання якості різних видів робіт студентів. Організація та методика проведення студентських наукових досліджень. Академічна доброчесність. Організація самостійної роботи студентів. Практична робота Підготовка та проведення лекційних та семінарських занять.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): підготовка конспекту навчального заняття, індивідуальна робота (проведення лекційних та семінарських занять).
Рекомендована література: 1. Гладка Г. Порівняльний аналіз західної та вітчизняної практики застосування інтерактивних методів у викладанні суспільно-політичних дисциплін у ВНЗ / Г. Гладка // Порівняльна професійна педагогіка. - 2014. - № 4(1). - С. 125-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2014_4%281%29__20 2. Гладка Г. Л. Перспективи застосування інтерактивних методів у викладанні курсу політології у ВНЗ / Г. Л. Гладка // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 112. - C. 36-44. 3. Головачук Т. І. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття / Т. І. Головачук// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2011. - Вип. 2(1). - С. 405-410. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2%281%29__70 4. Гречановська О. В., Манглієва Т. Н. Сутність та використання кейс-методу в навчально-виховному процесі. Матеріали XVI науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2017) : збірник доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2017. С. 133–136. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu /index/pages/view/zbirn2017. 5.Гречановська О.В. Використання ігрових форм при вивченні гуманітарних дисциплін в технічних ВНЗ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Випуск 52. Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2018. С. 88 – 93 6. Кара С. Організація керівництва педагогічною практикою – важлива умова формування професійної компетентності студентів // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 11-13. 7.Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с. 8. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі : монографія / І. І. Доброскок, В. П. Коцур, С. О. Нікітчина [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Переяслав-Хмельниц. : Вид-во С. В. Карпук, 2008. – 284 9. Ломака І. І.Методика викладання соціально-політичних дисциплін:навчально–методичний посібник для студентів Факультету історії, політології та міжнародних відносин. Галузь знань -05 «соціальні поведінкові науки». Напрям підготовки -052 «політологія». Івано –Франківськ. 2016. –44 с 10. Лобас В.X Методологічні основи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. пр. —К., 2000. Вип.1 11. Медкова О. М. Кейс-метод як особливий вид навчального матеріалу. Режим доступу: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1272 12. Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст з іл., передмова М.Б.Євтух] / О.В. Михайличенко – Суми: СумДПУім.А.С.Макаренка, 2011. –347с. 13. П’ятакова Г.П. Практикум зі спецкурсу “Основи педагогічної майстерності”: для студентів педагогічних спеціальностей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 40 с. 14. Семигіна Т. В. Застосування проблемно-орієнтованого навчання у прикладних політологічних дисциплінах / Т. В. Семигіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2014. - Вип. 15. - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_15_32 15. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С.О.Сисоєва; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 320 с. 16. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Casestudy) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005. 17. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах / За ред.Васяновича Г.П. – Львів: Укр.технології. – 2003. – 220 с. 18. Шевченко О.А., Хозраткулова І.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с. 19. Третько В. Компетентнісний підхід в системі професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних відносин / В. В. Третько // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 9. - С. 349-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_82
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).