Статистичні методи психологічного дослідження

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 8.053.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Галян Ігор Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - володіти сучасними знаннями методології наукового пізнання на різних рівнях її прояву; - знати різноманітні психологічні напрями, школи і концепції задля розуміння сучасних теоретично-методологічних і практичних проблем психології особистості; - робити аналіз, оцінку та синтез результатів психологічних досліджень для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній сфері психологічної діяльності; - проводити наукові психологічні дослідження з різних проблем життєдіяльності особистості, адекватно сформулювавши гіпотези, визначивши їхню мету та завдання; застосовувати методи математичної статистики для повноцінного аналізу отриманих результатів та формулювання авторських висновків; - на основі сформованих умінь і навичок підбирати адекватні методи психологічних та соціально-психологічних досліджень, розв'язувати нагальні психологічні проблеми, які розширюють і переглядають існуючі психологічні знання; - використовувати сучасні інформаційно-цифрові, комунікативні технології під час збору та обміну дослідницькою інформацією; - усвідомлювати та особисто відповідати за отримані з дотриманням норм академічної доброчесності результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математичні методи в психології; - Експериментальна психологія; - Дослідницький семінар у галузі соціальних та поведінкових наук; - Академічна доброчесність та якість освіти.
Короткий зміст навчальної програми: Застосування елементів математичної статистики в психологічному дослідженні. Види статистичних методів. Статистичні показники вибірки. Статистичні показники вибірки: емпіричні розподіли змінних. Способи перевірки нормальності розподілу даних. Аналіз первинних статистик. Міри центральної тенденції і мінливості. Міри зв’язку: кореляційний аналіз (лінійний, ранговий). Оцінка достовірності відмінностей ознак для незалежних вибірок. Багатомірний статистичний аналіз: факторний та кластерний аналіз в психологічному дослідженні. Оцінка зміни значення досліджуваної ознаки при повторних вимірюваннях. Застосування програми Excel середовища MS Office та прикладних програм Statistica, SPSS для статистичних процедур психологічного дослідження.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. - Підсумковий контроль (60%, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1) Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 168 с.; 2) Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 168 с.; 3) Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. Навч. посібн. – К.: Академвидав, 2012. – 400 с.; 4) Климчук В.О. Математичні методи в психології. Навчальний посібник для студентів психологічних спеціальностей. – К. : Освіта України, 2009. – 288 с.; 5) Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.; 6) Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО “Речь”, 2000. – 350 с.