Диференційна психологія професійної діяльності

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 8.053.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Лещинська Олена Альбертівна, доктор психологічних наук, професор кафедри, доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати: закономірності виникнення і прояву індивідуальних відмінностей в психіці людини; особливості індивідуальних, групових і типологічних відмінностей між людьми, які проявляються в специфіці організації нервової системи і психічних процесів, інтелекту і свідомості, в різних рисах особистості і поведінки; зміст психологічного забезпечення трудової діяльності; психологічні характеристики різних видів професійної діяльності; структурні компоненти ергатичної системи та умови її ефективного функціонування; етапи та особливості професійного розвитку суб’єкта праці; місце і роль психолога в сучасній організації; вміти: досліджувати індивідні, предметно-змістові і духовно-світоглядні якості індивідуальності, особливості самосвідомості, стильових характеристик особистості в здійсненні різних видів діяльності; визначати сутність психологічних явищ в процесі професійної діяльності; здійснювати психологічний аналіз професійної діяльності; складати професіограми професій; виявляти психологічні особливості суб’єкта праці; досліджувати мотиви професійної діяльності; застосовувати набуті знання у практичній роботі психолога.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія; - Філософія. - Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються закономірності функціонування людської психіки, творчий розвиток людини, умови становлення і розвитку професіоналізму особистості, форми і методи забезпечення її професійного потенціалу, особливості, механізми і методи самоуправління і саморегулювання особистості в професійній діяльності та конкурентній взаємодії. Навчальна дисципліна побудована на основі напрацювань та сучасних уявлень про психіку й про особистість в диференціальній психології та в психології праці. Вивчення даного курсу надає можливість оволодіти системою науково-психологічних знань щодо здійснення психологічного аналізу професійної діяльності, застосування методів психології праці та диференціальної психології, а також отримання студентами навичок застосування психологічного інструментарію з метою виявлення психологічних особливостей суб’єкта праці та здійснення ефективного психологічного супроводження суб’єкта на усіх етапах його професійного життя.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 балів), екзаменаційний контроль (60 балів). Максимальна оцінка 100 балів.
Рекомендована література: 1. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с. 2. Баріхашвілі І.І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 208 с. 3.Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности-– СПб.: Питер, 2008. – 432 с. Серия: Мастера психологии. 4. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. пособие для вузов по спец. "Психология". - М.: МГУ, 1988. - 197 с. 5. А.В.Либин Дифференциальная психологияи американских традиций. М.: Смысл,1999. 6. Мазяр О.В, Кириченко В.В., Психологія праці: модульний курс, 2014 р. – 190 с. 7.Палій А.А. Диференціальна психологія: навч.посіб./ А.А. Палій. –К.: Академвидав, 2010.– 432с. ( Серія « Альма – матер») 8. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.