Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Проф. Яремко І.Й
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знання особливостей наукового способу пізнання та його складові при дослідженні систем бухгалтерського обліку, моделей аналізу та аудиту, принципових підходів до дослідження їх концептуального базису; 2) уміння обирати й практично застосовувати адекватні методи наукового пізнання; 3) уміння аргументовано оцінювати сильні сторони і дискусійні положення в методологічній основі різних облікових систем, відповідність практичним потребам сформованої в них інформації та результативних показників при її опрацюванні оцінно-аналітичними системами; 4) уміння обґрунтовувати функціонально-пізнавальну роль наукового апарату у з’ясуванні тенденцій розвитку обліково-аналітичної сфери знань; 5) застосовувати вміння критичної оцінки зібраного матеріалу, обґрунтування своєї точки зору стосовно тих чи інших теорій та наукових праць відомих вчених з бухгалтерської науки, викладення власних висновків з опрацьованого матеріалу; 6) застосовувати теоретичні та практичні знання щодо здійснення науково-дослідницької діяльності та оформлення її результатів у формі рефератів, наукових статей, дисертаційних робіт тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні теорії в бухгалтерському обліку Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки
Короткий зміст навчальної програми: Наукова діяльність та її організація. Методологія і методи наукових досліджень. Організація наукових досліджень в обліково-економічній сфері знань. Методологія і методи наукових досліджень балансових теорій. Методика оцінки і відображення об’єктів капіталу в обліку і звітності. Методи і способи дослідження засадних принципів обліку активів. Дослідження результатних показників ефективності діяльності підприємства. Дослідження відповідності показників систем бухгалтерського обліку та оцінно-аналітичних моделей. Сучасні наукові дослідження облікових шкіл України.Узагальнення, оцінка ефективності і якості науково- дослідної роботи (НДР) та звітність про цю роботу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання; екзаменаційний контроль: тестова і усна компонента
Рекомендована література: 1. Гальченко С. І. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник / С. І. Гальченко, О. З. Силка . – Черкаси : АММО, 2015. – 93 с. 2.Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / під заг. ред. А.А. Пилипенко, Г.Ф. Азаренкова. – Харків: ВД «Інжек», 2012. – 640 с. 3. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії: [монографія] / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 336с. 4. Корягін М.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/М.В. Корягін, М.Ю. Чік. –К.: Алерта, 2014.- 622 с. 5. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2007. – 317 с. 6. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / А. М. Єріна. – К.: МОН, – 2004. – 216 с. 7. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. В. Ковальчук. – К.: Вища школа, 2004. – 208 с. 8. Крушельницька О. К. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / О. К. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.